Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Giang Nam
Ngày gửi: 07h:29' 17-11-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG SƠN
TRƯỜNG THCS NHUẬN TRẠCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:    /KH-BDTX
      Nhuận Trạch, ngày 05  tháng 11 năm 2013


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
năm học 2013-2014
                                                            
            Căn cứ Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 581/KH-SGDĐT ngày 01/07/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014;
Căn cứ công văn số 18/PGD&ĐT-TrH ngày 23 tháng 8 năm 2013 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2013 – 2014;
Thực hiện Công văn số 46/ PGD&ĐT-TrH ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn về việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
Trường THCS Nhuận Trạch xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2013 - 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ của các cấp học, bậc học trong năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, khả năng tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên cũng như năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên tại các đơn vị trường học.
Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên trong toàn trường

III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung:  Do Bộ Giáo dục và  Đào tạo quy định cụ thể  theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, bậc học; chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo cấp học.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện).
-  Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; quy định bồi dưỡng theo kế hoạch của các Dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn.
 Nội dung bồi dưỡng 3
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
- Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo cấp học.
- Mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun phù hợp để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo khối kiến thức tự học đạt 60 tiết/năm học.
3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương; tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.
- Tài liệu BDTX được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng
 
Gửi ý kiến