Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kê hoach bồi dưỡng TX Tổ 4-5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị huyền
Ngày gửi: 20h:12' 30-12-2013
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
Tổ 4 - 5
Số: 01/KHBDTX-TCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tân, ngày 15 tháng 12 năm 2013


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tổ 4 - 5
2013 - 2014


Căn cứ vào Công văn số 1306/SGDĐT-GDTX ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2013 - 2014.
Thực hiện Công văn số 220/PGDĐT ngày 15/11/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, ban hành Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2013 - 2014.
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường.Tổ chuyên môn 4-5 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên như sau :
I. MỤC ĐÍCH
-Bồi dưỡng thường xuyên để phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Bồi dưỡng thường xuyên gióp cho viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG.
Tổ chuyên môn gồm : 4 người .( 2 giáo viên văn hoá , 2 giáo viên đặc thù )
cụ thể:
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ DƯỢC GIAO
GHI CHÚ

1

,4A-4,52

, 5A3
Phi
môn Mỹ thuật , kỷ thuật4

môn tin họcIII. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BDTX
1. Nội dung do BGD biện soạn (gồm nội dung 7 môdun sau)
Tên và nội dung mô đun
Tự học
TậptrugLT
TH

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
14
1


TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
14
1


TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học


15

Pháttriển năng lực tổ chức các hoạt động giáodụccủa giáo viên:
TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS Tiểu học qua các môn học
12
2
1

TH40:Thực hành GD kĩ năng sống trong một số môn học ở TH


15

TH41:GD kĩ năng sống cho HS Tiểu học qua các hoạt động GD
12
2
1

TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học


15

Tổng
105 tiết

2. Nội dung do SGD biên soạn tài liệu ( Phần địa phương)
- Thời gian thực hiện: 40 tiết ( Trong đó 30 tiết tự học, 10 tiết học tập trung)
- Tài liệu: Địa lý Hà Tĩnh
3. Thời lượng, cách thức bồi dưỡng
- Mỗi nội dung bồi dưỡng, thời điểm bồi dưỡng phụ thuộc vào từng cá song mỗi giáo viên trong năm học đảm bảo đủ 145 tiết;
- Giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng qua tài liệu và qua các đợt học tập trung do ngành quy định.
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
- Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học;
- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Bộ giáo dục;
- Tài liệu BDTX theo nội dung bồi dưỡng sử dụng tài liệu của Sở giáo dục;
5. Đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên
a. Đánh giá
Tổ sẽ tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên trong theo Công văn 220/PGD-ĐT Hương Sơn, và theo hướng dẫn của nhà trường .
- Vào đầu tháng 5 của năm học, sẽ dựa vào kế hoạch cá nhân đã
 
Gửi ý kiến