Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

boi duong thuong xuyen toan thcs nam 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thuân
Ngày gửi: 21h:42' 08-01-2014
Dung lượng: 237.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QU ẢNG THÁI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Xương, ngày 25 tháng 3 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Trần Văn Thuân
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên - Tổ Khoa học tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
Dạy môn: Toán lớp ;9A4;6A4
Chủ nhiệm lớp 9A4

I.Mục tiêu của việc BDTX:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
II. Nội dung BDTX: Nêu rõ các nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:
- Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo
- Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015.
- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
- Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
- Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương:
Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:
Chuyên đề: Một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn Toán ở trường THCS (30 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Hoằng Châu quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

IV.Nâng cao năng lực chăm sóc/hỗ trợ tâm
lý cho
học sinh trong quá trình giáo dục.


V.Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.
THCS
2
- Hoạt động học tập của học sinh THCS.
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.
8
4
3


THCS
12
- Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cho học sinh THCS
1. Trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THCS
2. Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng.

- Có kĩ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong họctập
10
2
3


THCS
14
+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 

10

23

VI.Tăng cường
năng lực dạy học
THCS
18
+Phương pháp dạy học tích cực.
1. Dạy học tích cực
2.
 
Gửi ý kiến