Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

E9Đề+ĐAthi học kỳII(07-08)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD ĐT Bắc Giang
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:38' 01-03-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 310
Số lượt thích: 0 người
Sở GD - ĐT đề thi chất lượng học kỳ II
Bắc Giang Năm học 2007 – 2008
Môn: tiếng Anh lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Học sinh làm bài ra tờ giấy thi, không làm bài vào tờ đề thi này)
--------------------------------------------------------------------
I/Chọn đáp án đúng A, B, hoặc C điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
Mrs Nga speaks English ................................
A.good B. well C. bad
2. Hoa failed her exam, ............................she has to take the exam again.
A. however B. because C. therefore
3. Don’t forget to .................................... the lights before going out.
A. turn on B. turn off C. turn out
4. Who will .................................... the children when you are away from home?
A. look after B. look for C. look at
II/ Dùng động từ trong ngoặc ở dạng đúng để hoàn thành các câu sau:
My brother (teach) English at this school since 1997.
You like (watch) sports, don’t you, Nam? – Yes, I do.
If Ha is not careful, she (drop) the cup.
The examiner asked me if I (speak) any foreign languages.
III/ Dựa vào gợi ý dưới đây, em hãy viết tiếp phần còn lại để hoàn thành các câu sau:
Nam is very tired now. However, he ............................... to finish his homework.
Tet or the Lunar New Year holidays is the most important ............................. for Vietnamese people.
If we work hard, we .............................. the final exam.
She wishes she ................................... a welknown singer.
IV/ Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới:
The first of May Day is not a big festival for most of Britain. But for the students and the people of Oxford it is an important celebration. The focus of the celebration is the Tower of Magdagen college. At six o’clock in the morning, the college choir which stands at the top of the tower, sings a hymn to spring. In the street below about 15,000 people stand and listen. Many people, especially the students, stay up all night at parties before the celebration. They often dress up in smart clothes for the parties before the celebrations all around the city.
Questions:
Is May Day an important celebration for the students and the people of Oxford?
What does the college choir do at 6 o’clock in the morning?
Do the students go to bed early before the celebrations?
What do the students often dress up?
V/ Dùng từ, cụm từ gợi ý dưới đây, em hãy viết thành câu hoàn chỉnh.
Mrs. Xuan/ say/ she / be/ happy/ to see you.
Chritopher Columbus/ be / the first explorer/ who / discover/ American.

The end.
Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi chất lượng học kỳ II
Môn tiếng anh lớp 9
Năm học: 2007 – 2008
Tổng điểm toàn bài: 10 điểm
------------------------------------------------
Bài I/ (2đ) Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm.
1. B 2. C 3. B 4. A
Bài II/ (2 đ) Mỗi câu chia đúng cho 0,5 điểm.
has taught/ has been teaching................
watching................
will/shall drop...........
spoke....
Bài III/ (2đ) Mỗi câu viết đúng cho 0,5 điểm.
tries to finish .................
celebration..............
will/shall pass.............
were.............
Bài IV/ (2đ) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.
Yes, it is.
The college choir/ It sings a hymn to spring.
No, they don’t. They stay up all night at parties before the celebration.
They often dress up in smart clothes for the parties.
Bài V/ (2đ) Mỗi câu đúng cho 1 điểm.
Mrs. Xuan said she was happy to see you.
Christopher Columbus was the first explorer who discovered American.


The end.
 
Gửi ý kiến