Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi thử lần 3, Quỳnh Lưu 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:59' 07-04-2014
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 684
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Thành Nam)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC – LẦN 3
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút


Mã đề thi 136


Họ và tên: ……………………………………………….Số BD……………

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be =9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; I=127; Ba = 137.

Câu 1: Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:
A. 6 B. 4 C. 3. D. 5
Câu 2: Chọn phát biểu đúng:
A. Tiến hành phản ứng trùng ngưng 2 đến 50 phân tử -aminoaxit thì thu được peptit
B. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -aminoaxit, số liên kết peptit bằng (n-1)
C. Thuỷ phân hoàn toàn peptit X thì tổng khối lượng các α-aminoaxit thu được bằng khối lượng X ban đầu
D. Dung dịch lòng trắng trứng tạo hợp chất màu với Cu(OH)2 và HNO3 đều do phản ứng tạo phức
Câu 3: Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng bằng khối lượng 1 lít CO2. A là
A. anđehit axetic. B. anđehit benzoic. C. anđehit fomic. D. anđehit acrylic.
Câu 4: Cho 2 mẫu Zn có khối lượng bằng nhau vào cốc 1 đựng dung dịch HCl dư, cốc 2 đựng dung dịch hỗn hợp HCl và CuSO4 dư. Để phản ứng xẩy ra hoàn toàn ở cốc 1 thu được V1 lít khí, cốc 2 thu được V2 lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). So sánh V1 và V2?
A. V1 = V2 B. V1 < V2 C. V1 > V2 D. V1 < ½ V2
Câu 5: Khi cho hỗn hợp rắn gồm: MgSO4, Ba3(PO4)2, FeCO3, FeS, CuS vào dung dịch HCl dư thì chất rắn thu được là
A. Ba3(PO4)2, CuS- B. CuS, FeS C. BaSO4, CuS D. CuS
Câu 6: Hỗn hợp A gồm 2 andehit X, Y đều mạch hở, đơn chức (đều có không quá 4 nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol A thu được 0,5 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu lấy 0,3 mol A cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là?
A. 64,8 gam B. 127,4 gam C. 125,2 gam D. 86,4 gam
Câu 7: Cho phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O
Biết hệ số tối giản của HNO3 sau khi đã cân bằng là 138. Xác định tỉ lệ tối giản giữa số phân tử bị oxi hóa và số phân tử bị khử?
A. 19:12 B. 19:69 C. 69:19 D. 12:19
Câu 8: Điện phân với điện cực trơ 500ml dung dịch CuSO4 đến khi thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anốt thì dừng lại. Ngâm một lá sắt dư vào dung dịch sau điện phân đến khi phản ứng hoàn toàn thì thấy khối lượng lá sắt tăng 0,8 g. Tính CM dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 0,2 M B. 0,4 M C. 1,9 M D. 1,8 M
Câu 9: A là hợp chất thơm có CTPT C7H8O2. A tác dụng với Na hay NaOH đều theo tỉ lệ 1:1, khi cho A tác dụng với Br2 (tỉ lệ 1:1) thì thu được hỗn hợp gồm 2 dẫn xuất mono brom. A là?
A. m- HO- C6H4-CH2OH B. m- HO- C6H4-OCH3
C. p- HO- C6H4-OCH3 D. p- HO- C6H4-CH2OH
Câu 10: Phản ứng nào sau đây có PT ion rút gọn: HCO3- + OH- → CO32- + H2O
A. 2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O
B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
C. NaHCO3 + HCl → NaCl
No_avatar

Đề rất hay! Mong bạn up đề lần tới! Thanks!

 
Gửi ý kiến