Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Phong
Ngày gửi: 10h:05' 28-12-2014
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD VẠN NINH
CĐCS TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Số ....../
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Vạn Phước, ngày ….tháng 10 năm 2014QUY CHẾ
Phối hợp công tác Giữa nhà trường và công đoàn cơ sở

Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ.BGD-ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học;
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của PGD&ĐT Vạn Ninh;
Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của đơn vị. Nhà trường và Công đoàn cơ sở trường THCS Nguyễn Huệ thống nhất xây dựng mối quan hệ công tác và chế độ làm việc năm học 2014 - 2015 với nội dung như sau:
Chương I
Những quy định chung
Điều 1 : Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương , nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của nhà trường đề ra.
Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học, quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của nhà trường , giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường.
Nhà trường và Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tổ chức hoạt động của các Công đoàn bộ phận, tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, văn hoá khoa học kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất , tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hoá, chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
Chương II
Mối quan hệ phối hợp
Điều 2: Khi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và dài hạn, nhà trường mời công đoàn cơ sở tham gia phát biểu ý kiến và triển khai thực hiện.
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở mở hội nghị công nhân viên chức tham gia bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên cung cấp các tư liệu cần thiết để công đoàn tham gia có hiệu quả.
Điều 3 : Trước khi ban hành các bổ sung sửa đổi kế hoạch, chủ trương công tác của nhà trường, hoặc triển khai thực hiện về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước mà có liên quan đến đội ngũ cán bộ, viên chức thì nhà trường cần trao đổi thống nhất với công đoàn để cùng chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền lợi và nhĩa vụ của đội ngũ Đoàn viên, giáo viên.
Công Đoàn cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo các công đoàn bộ phận quán triệt đến đội ngũ đoàn viên các văn bản pháp quy của nhà nước, động viên và tổ chức giáo dục đội ngũ nghiêm túc thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện trong nhà trường.
Điều 4 : Đại diện của Công đoàn là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và những vấn đề liên quan đến đội ngũ. Công đoàn có trách nhiệm cử người có đủ thẩm quyền tham gia các hội đồng trên và các ban chỉ đạo của nhà trường.
Điều 5 : Nhà trường và Công đoàn phối hợp chặt chẽ để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn dân cư.
Hàng năm sau khi thống nhất với công đoàn quyết định công bố nội dung thi đua, chế độ khen thưởng. Công đoàn đề ra các biện pháp động viên phong trào thi đua, cùng với hội đồng thi đua hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường. Đánh giá sơ kết , tổng kết, xét duyệt khen thưởng các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Điều 6 : Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, xem xét việc thực hiện các chế độ chính sách, định biên lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, phúc lợi BHXH. Khi phát hiện các vụ việc vi phạm các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động, Công đoàn kiến nghị với nhà trường và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sử lý.
Điều 7 : Nhà trường và Công đoàn có trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị
 
Gửi ý kiến