Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Phong
Ngày gửi: 10h:20' 28-12-2014
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
Số: /KH - NH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vạn Phước, ngày tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (Luật số 27/2012/QH 13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012);
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ/QĐ-PGD&ĐT ngày 04/3/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014;
Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong nhà trường về việc tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của nhà trường.
Chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc trong việc phòng chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của đội ngũ CB-GV-CNV, học sinh và nhân dân trong các hoạt động của nhà trường.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm vụ lợi cá nhân. Từng bước nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong đơn vị.
2. Yêu cầu
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về chính sách, pháp luật; các tài liệu về phòng chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến, tích cực từ nhận thức đến hành động của CB - GV - CNV trong việc phòng, chống tham nhũng của đơn vị.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng chống tham nhũng của CB - GV - CNV trong nhà trường. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong đơn vị, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, làm cho mọi hoạt động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mẫu mực xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
   II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về Phòng, chống tham nhũng đối với CB - GV - CNV trong nhà trường.
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm đến toàn thể CB GV CNV trong nhà trường.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, và các văn bản mới có liên quan như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (Luật số 27/2012/QH 13 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012).
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tủ sách pháp luật trong thư viện, phòng đọc sách của đơn vị.
Gắn công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào lớn của ngành.
2. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
2.1. Công tác cải cách hành chính.
Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đơn vị. Giảm bớt họp hành sự vụ, tăng cường văn bản hướng dẫn.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao. Đối với các đơn thư tố cáo liên quan đến các hành vi tham nhũng cần được ưu tiên xử lý kịp thời theo qui định của pháp luật.
 
Gửi ý kiến