Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề Tiếng Anh 3 hk1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thùy Linh
Ngày gửi: 09h:54' 20-12-2015
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THỦY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SEN THỦY MÔN TIẾNG ANH – LỚP 3
HỌ TÊN:……………………………….. NĂM HỌC: 2014- 2015
LỚP:……………………………………. THỜI GIAN: 40PHÚT
Đề A
Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10

PART I. LISTENING (20’)
Question 1:Listen and number.(4 x 0,25pt/q)
Example: a.
a. b. c. d.
Question 2: Listen and colour.(4 x 0,25pt/q)

Question 3: Listen and draw the lines.(4 x 0,25pt/q)
Mai 2. Nam 3. Tony 4. Linda 5. Nga


a b c d eQuestion 4:Listen and tick.(4 x 0,25pt/q)

2.
b. a. b.3. 4.


b. a. b.


Question 5: Listen and complete.(4 x 0,25pt/q)

The ………………………… is big.
The ………………………… is beautiful.
The ………………………… is old.
The ………………………… is large.


PART II: READING AND WRITING (15’)
Question 6:Look and read. Put a (/) or a cross (/)in the box.(4 x 0,25pt/q)


There are two rulers.

There are two pencil cases.

There are two pencil sharpeners.
There is a pen.

There is a school bag.

There is a notebook.

Question 7: Look and read. Write Yes or No as example.(4 x 0,25pt/q)

Hi. My name is Nam. I am at school now. This is my classroom. It is small. That is my desk. It is old. That is my school bag. It is blue. Those are my books. They are green.

His name is Quan. ……..No..........
The classroom is small. …………
The desk is new. ………………...
The school bag is red…………….
The books are green.…………….


Question 8:Look at the picture. Look at the letters. Write the words.(4 x 0,25pt/q)
1. 2.
nep(………………………………. llabootf(…………………………

3. 4.

ihde- and – eeks(………………… kasting(………………………….

Question 9:Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.(4 x 0,25pt/q)

My name is Linda. This is my classroom. It is big and beautiful. That ……..my school bag. It is black. This is my …………………. It is blue. These are my notebooks. They are …………………….. Look at my new pens. They……………. brown.

END
Teacher’s comments:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PART III: SPEAKING (5’)
Question 10:
Listen and repeat:
A: What do you do at break time?
B: I play chess.
Point, ask and answer: T points at a book and ask:
What is this?/that?
What colour is it?
c. Listen and comment: T points at the book again and ask:
Is it new?
2. Is it big?
Interview:
What’s your name?
How do you spell your name
How old are you?
What colour is your bag?

ANSWER KEY AND MARKING SCHEME FOR 1stTERMTEST

PART I. LISTENING (20’)
Question 1:Listen and number. (4 x 0,25pt/q)
a. b. c. d.
Question 2: Listen and colour. (4 x 0,25pt/q)
b.
 
Gửi ý kiến