Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 (mã đề 209) Tin học 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:20' 14-01-2016
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
Trường: THCS VĨNH LỘC
Lớp: 8……………...............................
Họ và tên: ……………………………
KIỂM TRA
MÔN: TIN HỌC 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT


ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
ĐỀ BÀI

I.Phần trắc nghiệm.
Khoanh tròn ý đúng ở đầu câu. (ý đúng 0.5 điểm)
Đề 209
Câu 1: Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần.
A. Bốn phần B. Hai phần C. Một phần D. Ba phần
Câu 2: Đâu là phép toán chia lấy phần nguyên.
A. Div B. Mod C. Var D. Real
Câu 3: Đâu là từ khóa của chương trình.
A. Program B. Char C. Cả a và b D. End
Câu 4: Đâu là dữ liệu kiểu số nguyên.
A. String B. Char C. Integer D. Real
Câu 5: Để khai báo hằng ta sử dụng lệnh.
A. String B. Byte C. Real D. Const
Câu 6: Để khai báo biến ta phải sử dụng lệnh.
A. Const B. Integer C. Var D. Begin
II.Phần tự luận.
Câu 1: quan sát và trả lời các câu hỏi (2 điểm)
Program _chuvi_dientich;
Uses crt;
Var a, b, c := integer;
Cv, dt, p : real
Begin;
Clrscr;
Writeln(‘Nhap a=”); readln(a);
Writeln(‘Nhap b=); readln(b);
Writeln(‘Nhap c=’); readln(c)
Cv:=a+b+c;
P=cv/2;
Dt:=sqrt((p-a)*(p-b)*(p-c);
Writeln(‘Chu vi cua tam giac la’,cv:4:2;
Writeln(‘Dien tich cua tam giac la’,dt:4:2);
Readln;
End;
Câu hỏi:
a. Phát hiện và sửa lỗi chương trình? (2 điểm)
b.Chương trình này có nhiệm vụ gì? (1 điểm)
c. Viết kết quả của chương trình khi a=4, b=3, c=3. (2 điểm)
Câu 2: Nêu quy tắc tính các biểu thức số học trong Pascal. (2 điểm)
 
Gửi ý kiến