Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản Word bài tap AV 6 Thi diem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Đoan Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:15' 29-09-2016
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 2682
Số lượt thích: 12 người (Hoàng Thị Lý, Lưu Mỹ Hương, Nguyễn Thị Nga, ...)Table of Contents
.minh-pham.
UNIT 1: MY NEW SCHOOL 2
/ UNIT 2: MY HOME 7
/ UNIT 3: MY FRIENDS 12
/ UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD 17
/ UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD 22
/ UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 27
/ UNIT 7: TELEVISION 32
/ UNIT 8: SPORTS AND GAMES 37
/ UNIT 9: CITIES OF THE WORLD 42
/ UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 47
/ UNIT 11: OUR GREENER WORLD 52
/ UNIT 12: ROBOTS 57
.minh-pham.

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Find the word which has a different sound in the part underlined

1.
A.
come
B.
month
C.
mother
D.
open

2.
A.
hope
B.
homework
C.
one
D.
post

3.
A.
brother
B.
judo
C.
going
D.
rode

4.
A.
fun
B.
student
C.
hungry
D.
sun

5.
A.
nice
B.
bicycle
C.
ride
D.
live

6.
A.
mine
B.
history
C.
exercise
D.
library

7
A.
cold
B.
volleyball
C.
telephone
D.
open

8.
A.
subject
B.
club
C.
put
D.
lunch

9.
A.
science
B.
like
C.
music
D.
ice

10.
A.
farm
B.
after
C.
walk
D.
class

11.
A.
teacher
B.
chess
C.
lunch
D.
school

12.
A.
meat
B.
reading
C.
bread
D.
seat

13.
A.
photo
B.
going
C.
brother
D.
homePut the words into two groups (/  / and /  /)

Monday
month
judo
homework
going
love

open
brother
mother
lower
one
come

hope
post
don’t
rode
Sunday
lunch/  / /  /

Give the names of school things in the pictures.


1.
2.
3.
4.
5.6.7.8.Choose the best answer (A, B, C or D).

1.
At lunchtime, you can lunch in the school canteen.


A.
be
B.
go
C.
do
D.
have

2.
 morning exercise is good for you.
A.
doing
B.
studying
C.
having
D.
playing

3.
Look! The girls in the schoolyard.
A.
are skipping
B.
skips
C.
skipping
D.
to skip

4.
At break time, I go to the library and books.A.
go
B.
read
C.
play
D.
listen

5.
Listen! Someone at the door.
A.
knock
B.
knocks
C.
is knocking
D.
are knocking

6.
Nam football now. He’s tired.
A.
doesn’t play
B.
plays
C.
is playing
D.
isn’t playing

7.
We are excited the first day of school.
A.
at
B.
with
C.
about
D.
in

8.
My parents often help me my homework.
A.
at
B.
with
C.
about
D.
in

9.
I am having a math lesson but I forgot my . I have some difficulty.


A.
calculator
B.
bike
C.
pencil case
D.
pencil sharpener

Avatar

Theo em thì quý thầy cô ko nên post tài liệu này lên đây! Đây là sản phẩm trí tuệ, là công sức biên soạn hết sức kỹ lưỡng của thầy Minh Phạm! Thân!

 
Gửi ý kiến