Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOACH BDTX 2016 - 2017 TỔ CHUYÊN MÔN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Phúc
Ngày gửi: 21h:26' 30-09-2016
Dung lượng: 195.0 KB
Số lượt tải: 994
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MẦM NON SƠN NINH
TỔ CHUYÊN MÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2016


Kế hoạch
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện Công văn số 1248/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017
Thực hiện kế hoạch số 200/KH- GDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn về việc hướng dẫn kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017.
Căn cứ vào khả năng, năng lực của mỗi cá nhân, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Thời đại công nghệ thông tin nên giáo viên có thể tham khảo tài liệu trên mạng internet
- Giáo viên đăng ký lựa chọn những Mô đun phù hợp trình độ và thực tiễn tại lớp, trường, địa phương đang công tác
- Giáo viên nhiệt tình trong công tác, dành nhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn. Luôn an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:
- Công việc của giáo viên mầm non nhiều và nội dung của mỗi Mô đun quá dài nên phần tự học của giáo viên hơi vất vả.
- Ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên vẫn còn hạn chế qua các bài dạy thông qua máy chiếu, giáo viên chưa giành nhiều thời gian cho việc cập nhật qua mạng Internet…
- Có một số giáo viên nhiều tuổi việc truy cập mạng internet để học tập còn gặp nhiều khó khăn
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
1. Bồi dưỡng cho giáo viên (GV) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả của BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý Giáo dục và Đào tạo.
2. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn chặt chẻ với việc triển khai GV theo chuẩn nghề nghiệp và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để tường bước nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL qua từng năm.
III. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Tất cả giáo viên trong tổ đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo quy định.
IV. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
1. Khối kiến thức bắt buộc: (60 tiết/năm học)
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học/giáo viên)
- Bồi dưỡng nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần chỉ thị 01- CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 04- HD/BTGTW, ngày 08/04/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch 24-KHTU ngày 17/05/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước.
- Bồi dưỡng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện chương
 
Gửi ý kiến