Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập unit 4: did you go to the party?

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lợi
Ngày gửi: 15h:16' 15-10-2016
Dung lượng: 589.5 KB
Số lượt tải: 2005
Số lượt thích: 0 người
Unit 4: Did you go to the party? Name: ____________________
Lesson 1
Exercise 1: Viết các từ sau vào cột tương ứng.
enjoy, visit, picnic, party, festival, yesterday, holiday,
today, funfair, different, flower, weekend, grandparents
1st syllable stress
2nd syllable stress

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________
________________________

Exercise 2: Hoàn thành các cụm từ sau và điền vào dưới bức tranh.
g_ on a p_cni_; go to the _ _o; Tea_ _er’_ D_y;
the sp_rts f_st_ _al; b_rt_da_ _ar_y; j_in the f_nfa_r
Exercise 3: Viết dạng quá khứ của các động từ đã cho.
do
did

go


have


enjoyhink


join


w
tch


visit


stayExercise 4: Chọn đáp án đúng.
1. _____ you go to Mai’s party last Sunday?
A. Did B. Are C. Were D. Does
2. Did Mary ___ to the zoo with her parents?
A. went B. go C. goes D. going
3. Yesterday, I ___ at home and ___ TV.
A. stay/ watch B. stayed/ watch
C. stay/ watched D. stayed/ watched
4. Did they enjoy their holidays? – Yes, ___.
A. they do B. they did C. they were D. they didn’t
5. We had a lot of ____at the party.
A. funny B. fun C. nice D. greatExercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.
1. weekend/ grandparents/ I/ last/ my/ visited/.
_______________________________________________________________________________
2. morning/ on/ ,/ the/ picnic/ In/ went/ a/ we/.
_______________________________________________________________________________
3. she/ TV/ Did/ cartoons/ on/ watch/ night/ last/ ?
_______________________________________________________________________________
4. funfair/ did/ do/ What/ at/ you/ the/ ?
_______________________________________________________________________________

Lesson 2
Exercise 1: Nối các cụm từ cho hợp lý.
have happily
play a good time
sing and dance cartoons
chat nice food and drink
watch a lot of food
eat with friends
have hide-and-seek
Exercise 2: Điền “What, Where, Who, How, Did” và viết các từ trong ngoặc ở dạng đúng.
Khanh: ______ were you yesterday, Mai?
Mai: I was at Phong’s house. I (enjoy) ___________ his birthday party. _____ he invite you?
Khanh: No, he didn’t. ______ did you get there?
Mai: By bicycle.
Khanh: ______ did you go with?
Mai: I (go) _______ with Tung.
Khanh: _______ did you do at the party?
Mai: We (give) ______ him presents. We (have) _______ a lot of food and drink. I (watch) _________ cartoons on TV, too.
Khanh: ______ you do anything else?
Mai: We (sing) _______ and (dance) ___________ happily. We (have) ______ a good time. We (take) _______ a lot of photos. Look at these photos.
Exercise 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, em hãy tìm và sửa.
1. Last week, my brother and I join a sports festival. ___________
2. What did you did at the fun fair last month? ___________
3. Did you stay at home and watch TV? – No, I did. I went to the park. ___________
4. Who did you meet on the party? ___________
5. He bought 2 comic book at the book fair. ___________
Exercise 4: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
A

B

1. Where were you yesterday?

a. It was really wonderful.

2. Where did you go?

b. I bought some books.

3. What was the trip like?

c. I went there by coach.

4. Who did you go with?

d. It was yesterday.

5. What did you do?

e. I went to Da Lat.

6. When was Nam’s birthday party?

 
Gửi ý kiến