Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bồi Dưỡng Hóa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Ngày gửi: 07h:36' 30-11-2016
Dung lượng: 17.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
II, Oxít phi kim tác dụng với dung dịch kiềm
Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so với dd Ca(OH)2 ban đầu?
Lời giải
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3  + H2O     
0,1  0,1          0,1
2CO2         +    CaCO3 + H2O     → Ca(HCO3)2
0,16 – 0,1      →  0,06
=>       n↓= 0,04 mol
       n↓= 0,04 mol => m ↓    =  4g       < 0,16 . 44 = 7,04g
=> mdd tăng = 7,04 – 4 = 3,04g
Câu 2. Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M và NaOH 0,3 M thu được m (g)  kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m’( g) chất rắn khan. Tìm m và m’ 
nCO2 = 0,15 mol.  nOH- = 0,21 mol,  nCa2+ = 0,06 mol
CO2   +  2OH   → CO3  + H2O
0,105 0,21    →  0,105
CO2      +  CO3  + H2O → 2HCO3
0,045 →0,045          →         0,09
nCO32-  = 0,06mol
Ca        +      CO3  → CaCO3 
  0,06                      0,06       0,06
=> m↓  = 6g
Dd          => m crắn  = 0,09 . 84 = 7,56gCâu 3. Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2M  tính m kết tủa thu được?
Lời giải
nCO2 = 0,2 mol.  nOH- = 0,25 mol,  nBa2+ = 0,1 mol
CO2   +  2OH-   → CO32-  + H2O
0,1250,25    →   0,125
CO2      +  CO32-  + H2O → 2HCO3-
0,075 →0,075          →         1,5
nCO32-  = 0,05mol
Ba2+        +      CO32-  → BaCO3 
                     0,05       0,05
=> m↓  = 0,05 . 197 = 9,85g
Câu 4. A là hh khí gồm CO2 , SO2 dA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu được m (g) muối khan. Tìm m theo a?
Lời giải
Gọi CT chung của 2 oxit MO2 → MMO2  = 54 => M = 22(g)
PP nối tiếp
MO2      +   2NaOH→ Na2MO3  + H2O
0,75a     1,5a   →     0,75a
MO2   +  Na2CO3  + H2O        → 2NaHCO3
0,25a  →  0,25a
Sau phản ứng          
=> m = 0,5a . (46 + 22 + 48)  + 0,5a . (24+22+48) = 105a
Câu 5. 
No_avatar

đồ lừa đảo

 
Gửi ý kiến