Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

revision 1st test term

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đăng Trung
Ngày gửi: 09h:51' 18-12-2016
Dung lượng: 249.0 KB
Số lượt tải: 832
Số lượt thích: 0 người

VIET ANH ENGLISH CLUB
FULL NAME: .....................................................................

MATCHING: NỐI
1.Hello, I`m Mai. a. Fine, thanks.
2.How are you? b. Goodbye, Miss Hien.
3.Goodbye, class. c. Bye, Mai.
4.Bye, Quan. d. Hi, Mai. I`m Quan.
How fine Hello Fine
Quan: (1) .........................., Miss Hien. (2) .......................... are you?
Miss Hien: Hello, Quan. (3) .........................., thanks. And you?
Quan: I`m (4) .........................., thank you. Goodbye, Miss Hien.
Miss Hien: Goodbye, Quan.

 
1. Hello. My   
3. Hello. My  ..........................Hoa. 4. Hi. My..........................  Mai.
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỔ TRỐNG
His name`s meet is And..........................Linda. 2. Hi. My ..................... Peter.
 That
1. Hi. My .......................... Nam.
2. ..........................is Phong.
3. ..........................this is Quan.
4. Look at that boy.  ..........................name is Tony.
5. And that girl .......................... Linda.
6. Nice to .......................... you, Peter and Linda!


VIẾT CÂU TRẢ LỜI
1. What`s your name? ....................................................................................................... . 
2. How do you spell your name? .................................................... .................................................... 
3. What is her/his name? .................................................... .................................................... 
4. How do you spell her/his name? .................................................... .................................................... 
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỔ TRỐNG
old are No that
A: Is that Linda?
B: (1) ............................., it isn`t.
A: Who`s (2)............................. ?
B: It`s Mary.
A: How old (3).............................  you, Quan?
B: I`m ten years (4)............................. .
ĐIỀN CỤM TỪ THÍCH HỢP ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU
1. Who`s that?  3. Who`s that?       .............................Nam. ............................. Mai.
2. How old is Nam?  4. How old is Mai?     He`s nine years old. She`s nine years old.
SẮP XẾP TỪ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
1. Peter. / This / is ............................. ............................. 
2. that / Linda? / Is ............................. ............................. 
3. friends / your / Linda and / Are / Tony? ............................. ............................. 
4. aren`t. / No, / they ............................. ............................. 
MATCHING: NỐI
1.Who`s that? a. Sorry, Mr Loc.
2. How old are you? b. Yes, you can.
3. Don`t talk, boys. c. I`m 6 years old.
4. May I come in, Miss Hien? d. It`s my friend Linda.
ĐIỀN CỤM TỪ THÍCH HỢP ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU
1.May I ................come............. in? - Yes, please
2.May I ............open.................  the book? - Yes, please
3.May I ...............go..............  out? - No, you can`t
4. ...............May..............  I write, Miss Hien? - Yes, please
ĐỌC VÀ KHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG
 This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large. The gym is old but beautiful.
1.The school is ___________.
a.old b.beautiful c.small
2.The classroom is ___________.
a.small b.new c.big

3.The music room is ___________.
a.new b.large c.old
4.The library is ___________.
a.new b.large c.beautiful
5.The gym is ___________.
a.new b.big c.beautiful
NHÌN TRANH VÀ HOÀN THÀNH CÂU
1. This is a _____school______. 2.That is a _____classroom.
3.This is a _play ground. It is large. 4.That is a___gym___ . It is new.
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU: BIG - LARGE - SMALL - NEW
1. My school is ___________ . 2. My classroom is___________.
3. The school library is ___________. 4. The school playground is ___________ .
ĐỌC VÀ ĐIỀN TRUE / FALSE (T/F)
This is my classroom.
 
Gửi ý kiến