Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX CBQL NĂM HỌC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nga
Ngày gửi: 08h:56' 20-12-2016
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KHBDTXQL- THST


Sơn Tân, ngày 28 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý
năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 1539/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về công tác Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL) trường phổ thông và trung tâm DN – HN – GDTX năm học 2016- 2017;
Công văn số 266/KH-GDĐT của Phòng GD&ĐT Hương Sơn ngày 27 tháng 10 năm 2016 ban hành Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý trường phổ thông;
Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu học tập, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, trường tiểu học Sơn Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 cho cán bộ quản lý như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Cán bộ quản lý học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp CBQL, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của Tỉnh, của địa phương.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo.
3. Nâng cao năng lực quản lý để chỉ đạo đổi mới giáo dục nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
Được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn. Cán bộ quản lý luôn nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Cán bộ quản lý tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng và tự học tập, nghiên cứu tích cực.
2. Khó khăn
Thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.
3. Tình hình đội ngũ
Số lượng CBQL
Trình độ cán bộ quản lý

Tổng số
HT

PHT

Chính trị trung cấp
Chuyên môn

Đại học
Cao đẳng
Trung cấp

2
1
1

1
2
0
 0

4. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý trong toàn trường: Gồm 2 người, cụ thể:
TT
Họ và tên
 Chức vụ
Ghi chú

1
Phạm Thị Mai Lan
 Hiệu trưởng2
Đinh Thị Nga
P. Hiệu trưởng
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Thực hiện thời lượng 120 tiết/ năm học.
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học.
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương; một số chuyên đề như: Tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; .
Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 42/CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng trong năm học 2016-2017.
Tiếp tục triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Triển
 
Gửi ý kiến