Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:32' 10-03-2017
Dung lượng: 37.3 KB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÊ ĐỘ

Lớp: 6/1
Họ và tên học sinh: …………………
Đề kiểm tra 1 tiết Học kỳ II– KHỐI 6
Môn: Tin học - Thời gian: 45 phút – Đề 1
Ngày kiểm tra: …./…../……

A. Trắc nghiệm (khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (3 điểm)
Câu 1: Định dạng văn bản là:
A. Định dạng đoạn văn bản C. Thay đổi kiểu chữ.
B. Thay đổi phông chữ D. Tất cả các thao tác trên.
C©u 2: Nót lÖnh nµo sau ®©y dïng ®Ó l­u v¨n b¶n
A. B. C. D.
C©u 3: Em sö dông hai nót lÖnh nµo sau ®©y ®Ó sao chÐp phÇn v¨n b¶n?
A. vµ B vµ C. vµ D. vµ 
C©u 4: Sö dông phÝm Delete ®Ó xo¸ ký tù W trong tõ TWO ta cÇn ®Æt con trá so¹n th¶o ë ®©u?
A. §Æt ngay tr­íc ch÷ O. B. §Æt ngay tr­íc ch÷ W
C. §Æt ngay tr­íc ch÷ T. D. §Æt ngay cuèi tõ TWO
Câu 5: Để định dạng đoạn văn em sử dụng hộp thoại nào?
A. Format-> Font B. Insert-> Paragraph
C. File-> Paragraph D. Format->Paragraph
Câu 6: Để di chuyển một phần văn bản, em sử dụng nút lệnh:
A. Paste B. Cut C. Copy D. Undo 
Câu 7: Công dụng của 2 nút lệnh: Times New Roman ( và A ( là:
A. Chọn phông chữ, in đậm. B. Chọn phông chữ, gạch chân.
C. Chọn phông chữ, gạch lề dưới. D. Chọn phông chữ, màu chữ.
Câu 8: Để xoá các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
A. Backspace. B. End. C. Home. D. Delete.
Câu 9: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh?
A. B. C. D. 
Câu 10: Có mấy kiểu căn lề đoạn văn bản?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11: Nút dùng để định dạng kiểu chữ …(1)…, Nút dùng để định dạng kiểu chữ ..(2)…
Nút dùng để định dạng kiểu chữ …(3)…, Nút dùng để …(4)……
1. Nghiêng 2. Gạch chân 3. Căn lề trái 4. Đậm
Thứ tự đúng là?
A. 1,2,3,4 B. 2,3,1,4 C. 4,1,2,3 D. 4,2,1,3
Câu 12: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân... được gọi là:
A.Phông chữ; B.Kiểu chữ. C.Cỡ chữ. D.Màu chữ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án


B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1. Trình bày các thành phần cơ bản của văn bản. (2 điểm)
Câu 2: Nêu sự khác biệt giữa hai phím xoá Backspace và Delete?(1 điểm)
Hãy nên thao tác di chuyển một đoạn văn đã có vào một vị trí khác? (1 điểm)
Câu 3: Trình bày các bước định dạng font chữ, cỡ chữ, màu chữ. (3 điểm)BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓