Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Linh Phương
Ngày gửi: 16h:28' 11-04-2017
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN VẠN THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-MNVT Vạn Thạnh, ngày 04 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ Thông tư 49/2011/TT –BGD ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non;
Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non;
Trường Mầm non Vạn Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1. Mục đích
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
- Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quý của nhà giáo.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non; bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ…
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
Nội dung:
- Bài kiểm tra năng lực: Là bài thi viết bằng hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm; nội dung trắc nghiệm liên quan đến việc hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GDMN, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ trong phạm vi trong Chương trình giáo dục mầm non; những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành.
- Tổ chức hoạt động thực hành: Giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình GDMN hiện hành.(chủ đề đang thực hiện ở lớp).
2. Hình thức thi:
- Thi kiểm tra năng lực: Là bài thi trắc nghiệm, kết hợp tự luận. thời gian 90 phút, thi tập trung tại điểm chính Đầm Môn.
 - Thi thực hành hoạt động giáo dục:  Một giáo viên tổ chức 1 hoạt động học thuộc lĩnh vực đã bốc thăm theo quy định. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.
* Yêu cầu về giáo án:
- Giáo án được trình bày theo mẫu giáo án đã quy định.
- Giáo án các tiết dạy được sao làm 2 bản nộp cho ban giám khảo trước giờ dạy.
III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tượng tham gia Hội thi
Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường có thời gian công tác từ 2 năm trở lên.
2. Điều kiện tham gia Hội thi:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm, hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng viết thành báo cáo hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng.
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm
 
Gửi ý kiến