Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn mới của Sở GD và Sở KHCN về sáng kiến

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chiến Công
Ngày gửi: 09h:16' 19-04-2017
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH SƠN LA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 610/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016-2017

Sơn La, ngày 18 tháng 4 năm 2017Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở.


Thực hiện Công văn số 316/KHCN-QLChN ngày 12/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017; Hướng dẫn số 725/HD-KHCN ngày 10/10/2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc sau:
1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thực hiện việc nộp hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh về Hội đồng sáng kiến của huyện theo qui định của huyện, thành phố, lưu ý đảm bảo thời gian theo qui định của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, thu nhận hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh từ ngày 15/4 đến hết ngày 20/5/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La (cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh)).
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, gồm các đơn vị: Trường THPT; Trường Phổ thông dân tộc nội trú; Trung tâm giáo dục thường xuyên, thực hiện nộp hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/4/2017 (sau thời gian trên Hội đồng không nhận hồ sơ của các cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào).
3. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến: Được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3.1. Hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở, bao gồm:
- Sáng kiến/giải pháp: (số lượng từ 5-20 trang).
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; (phụ lục số 01)
- Báo cáo nội dung, bản chất, hiệu quả của sáng kiến; (phụ lục số 02)
- Các tài liệu liên quan (nếu có).
- Hồ sơ được lập thành 3 bộ, được đánh máy, trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, không tẩy xóa.
3.2. Hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, bao gồm:
- Sáng kiến/giải pháp: (số lượng từ 5-20 trang).
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến sáng kiến; (phụ lục số 01)
- Báo cáo nội dung, bản chất, hiệu quả của sáng kiến; (phụ lục số 02)
- Biên bản họp xét công nhận sáng kiến của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;
- Tờ trình của Hội đồng khoa học nhà trường đề nghị Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo xét và đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.
- Các tài liệu, bằng chứng về kết quả và khả năng phổ biến nhân rộng của sáng kiến (giấy xác nhận và đánh giá hiệu quả của giải pháp/sáng kiến mà tác giả đã áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở).
- Hồ sơ được lập thành 9 bộ (01 bộ gốc và 08 bộ phô tô); được đánh máy, trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, không tẩy xóa.
- Mẫu viết sáng kiến: theo mẫu 2 của Công văn số 316/KHCN-QLChN ngày 12/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Lưu ý: Sở Giáo dục sao gửi kèm theo công văn này Hướng dẫn số 725/HD-KHCN ngày 10/10/2016 về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh và Công văn số 316/KHCN-QLChN ngày 12/4/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ để các đơn vị nghiên cứu kỹ và thực hiện đảm bảo theo qui định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc; nộp hồ sơ sáng kiến về thường trực Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thời gian theo qui định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓