Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thi giua hkii dap an ma tran ok

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trung Nguyên
Ngày gửi: 20h:59' 24-04-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
Trường THCS BIÊN GIỚI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII
Môn thi: TIN ; LỚP: 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

MA TRẬN ĐỀ
Các cấp độ tư duy
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Câu lệnh điều kiện
2
0.5đ

2
0.5đ4Câu lệnh lặp
3
0.75đ
2
3.5đ
3
0.75đ8Lặp với số lần chưa biết trước
1
0.25đ

1
0.25đ
1
1.5đ

1

4


Tổng
8

7

1

16
10đ

NỘI DUNG ĐỀ
I / Trắc nghiệm(3 đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?
j := 0;
For i := 1 to 5 do j := j + 2;
A. 0 B. 2 C. 5 D. 10
Câu 2: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
A. for i := 10 to 1 do writeln(‘A’);
B. for i := 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
C. for i = 1 to 10 do writeln(‘A’);
D. for i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 3: Trong đoạn chương trình sau, có mấy câu lệnh được lặp lại?
S := 0; dem := 0; n := 10;
While dem > n do
Begin
dem := dem +1;
Write(‘ Nhap so X’,dem,’=’);Readln(X);
S := S + X ;
end;
A. 0 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 4: Câu lệnh nào hợp lệ trong các câu lệnh pascal sau?
A. X:= 10; While X := 10 do X:= X + 5;
B. X:= 10; While X = 10 do X = X + 5;
C. X:= 10; While X = 10 do X:= X + 5;
D. X:= 10 While X = 10 do X:= X + 5;
Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:
If <điều kiện> then else
If <điều kiện> then ; else ;
If <điều kiện> then else ;
If <điều kiện> ; then else ;
Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh If…then…?
Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn.
Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End
Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End;
Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các lệnh phải đặt giữa Begin và End.
Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:
A. If a=5 then a:=d+1; else a:=d+2;
B. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2;
C. If a=5 then a=d+1; else a=d+2;
D. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2
Câu 8: Trong ngôn ngữ Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng nhất?
If A, B, C > 0 then…
IF (A>0) and (B>0) and (C>0) then…
IF A>0 and B>0 and c>0 then…
IF (A>0) or (B>0) or (c>0) then…
Câu 9: Trong ngôn ngữ Pascal
 
Gửi ý kiến