Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hồ thị bạch tuyết
Ngày gửi: 15h:51' 27-04-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN GIANG

Số: /KHBDTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Sơn Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2016KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON
NĂM HỌC 2016 - 2017
–––––––––––––––

Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 V/v Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT;
Thực hiện Công văn số 1248/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017;
Thực hiện kế hoạch số 200/KH- GDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn về việc hướng dẫn kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017.
Trường Mầm non Sơn Giang xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên mầm non năm học 2016 - 2017 như sau :
I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HỌC 2016 – 2017
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ trong quản lí, giáo dục và chăm sóc trẻ, đáp ứng cơ bản mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng các nội dung theo quy định.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bắt buộc: (60 tiết/năm học)
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/năm học)
- Bồi dưỡng nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần chỉ thị 01- CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 04- HD/BTGTW, ngày 08/04/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch 24-KHTU ngày 17/05/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước.
- Bồi dưỡng Chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo; Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo (theo tinh thần Nghị Quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương) và tiếp tục triển khai chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/năm học)
- Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non
- Đổi mới quản lý chất lượng giáo dục mầm non
- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học.
- Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ học bán trú tại trường mầm non.
- Phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì cho trẻ em mầm non.
- Hưỡng dẫn các tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi ở trường mầm non.
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non.
- Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1.
2. Nội dung tự chọn (nội dung
 
Gửi ý kiến