Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi tin 3,4,5 tt22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh
Ngày gửi: 15h:14' 19-05-2017
Dung lượng: 79.9 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ MÔN TIN HỌC LỚP 5 CUÔI KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017

1. MA TRẬN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

Nội dung

Mức độ 1


Mức độ 2

Mức độ 3
Mức độ 4

kiến thức
(Nhận biết)
(Thông hiểu)
(Vận dụng thấp)
(Vận dụng cao)

1. Kĩ năng gõ
- Nhận biết được các
Sử dụng được phần
Thực
hiện thành
Thực hiện
thành

văn bản bằng
thành phần của một
mềm Mario để luyện
thạo các kĩ năng gõ
thạo các kĩ năng gõ

phương pháp
văn
bản
soạn
thảo
gõ phím và tự đánh
phím bằng phương
phím bằng phương

10 ngón
bao
gồm
từ
soạn
giá kĩ năng gõ bàn
pháp 10 ngón để gõ
pháp 10 ngón để gõ


thảo, câu, đoạn văn
phím


các
dòng
văn
bản
các dòng văn bản


bản


trên
phần
mềm
trên
phần
mềm

luyện gõ phím

soạn thảo văn bản


A.1

ND1.Mức2.x
ND1.Mức3.x

ND1.Mức4.x
2. Soạn thảo
- Thực hiện được các
- Đưa ra được ví dụ
Tạo
được
bảng
Tạo
được
bảng

văn bản: Tạo
bước
tạo
bảng và
minh
họa
tác dụng
theo
hướng
dẫn;
theo mẫu hoặc theo

bảng, chỉnh
nhập
văn
bản
vào
của bảng trong thực
căn
lề
nội
dung
yêu cầu; căn lề nội

sửa cấu trúc
bảngtế


trong ô và thay đổi
dung
trong
ô và

và căn lề
- Thực hiện
được
- Đưa ra được các ví
độ
rộng
của
cột
thay
đổi
độ
rộng

trong bảng
thao tác thay đổi độ
dụ minh họa sự cần
một cách phù hợp;
của
cột
một
cách


rộng của cột; thêm
thiết
phải
căn lề;
Thêm và xóa hàng
phù hợp; Thêm và


và xóa hàng;

thay đổi độ rộng cột;
khi cần thiết.

xóa
hàng khi cần


- Thực hiện được các
thêm và xóa hàng

thiết.
thao tác căn lề cho
- Giải thích được các


văn bản trong ô của
tình huống tạo bảng;


bảng
căn lề trong bảng vàsửa cấu trúc bảng


A.2

A.3


ND2.Mức3.x

ND2.Mức4.x
3. Soạn thảo
- Thực hiện được các
- Đưa ra được ví dụ
Chèn
được
hình
Chèn
được
hình

văn bản:
bước chèn hình ảnh
minh họa lợi ích của
ảnh vào vị trí mong
ảnh vào vị trí mong

Chèn hình
vào văn bản


việc
chèn
hình
ảnh
muốn
theo hướng
muốn theo theo yêu

ảnh vào văn
- Chỉ ra được một
vào văn bản


dẫn hoặc theo yêu
cầu
và
thay
đổi

bản
hình
ảnh
ở
trong
- Giải thích được các
cầukích thước, hoặc di


trạng thái được chọn
tình huống chèn hình
chuyển
hình
ảnh


hay
không
được
ảnh vào văn bản

một cách hợp líchọn

- Thực
hiện
được

thao tác chọn và xoá

hình ảnh đã chọn
A.5

 
Gửi ý kiến