Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu chấm tiết dạy 16-17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:59' 30-05-2017
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC
(Ban hành kèm theo Công văn số ……. /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 9 năm 2016)
Họ và tên người dạy:.....................................................................................................
Môn: .....................Tiết..................Tiết PPCT…………Ngày dạy………………...…..
Tên bài học:...................................................................................................................
Lớp:............................Trường: ........................................................................................
Họ và tên người dự giờ: ....................................................Đơn vị: …….......................

Nội dung
Mục
T.chí
Tiêu chí
Điểm
Đánh giá

1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1
Chuỗi hoạt động học phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
102
Mỗi nhiệm vụ học tập thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được.
103
Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng phù hợp với các hoạt động học của học sinh.
54
Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh được thực hiện hợp lý.
5


2. Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
5
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập được thực hiện sinh động, hấp dẫn học sinh.
106
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
107
Sử dụng các biện pháp hỗ trợ  và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập một cách phù hợp, hiệu quả.
58
Tính hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
10


3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
9
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.
510
Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
1011
Học sinh tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
1012
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
10


Tổng điểm
100Đánh giá chung:
- Người dự giờ nhận xét:
Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Xếp loại giờ dạy: …………………………………………………………………………………………
- Ý kiến của giáo viên được đánh giá:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Người được đánh giá
(kí và ghi họ tên)
…….., ngày ..... tháng ......năm ............
Người đánh giá
(kí và ghi họ tên)

Hướng dẫn xếp loại giờ dạy:
* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.
- Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.
- Loại Khá từ 65  79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.
- Loại Trung bình: từ 50  64 điểm.
- Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.
 
Gửi ý kiến