Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Thuận Yên
Người gửi: Đặng Xuân Sơn
Ngày gửi: 08h:51' 01-06-2017
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HÀ TIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THUẬN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-THCSTY Thuận Yên, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 – 2018
____________

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017:
Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở GD&ĐT Kiên Giang và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Hà Tiên.
II. Tình hình, bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017
Năm học 2016-2017 là năm thứ tư toàn ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm học tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đơn vị, qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS Thuận Yên có những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi:
- Trường được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Thị xã Hà Tiên, của Đảng ủy – UBND xã Thuận Yên. Sự phối kết hợp của các Cơ quan – Đoàn thể và sự ủng hộ của Phụ huynh học sinh nhất là các thành viên trong Ban đại diện CMHS của trường.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên tương đối đầy đủ, an tâm công tác, đoàn kết và có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới khang trang đáp ứng cho trường thực hiện giảng dạy đầy đủ các môn học.
2. Khó khăn:
- Sân trường còn thiếu cây xanh, bóng mát ảnh hưởng đến việc giảng dạy môn thể dục và một số hoạt động ngoài trời khác nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Đời sống dân cư trên địa bàn còn khó khăn nên ít quan tâm đến việc học tập của con em, có tư tưởng khoán trắng việc giáo dục con em cho nhà trường.
- Một bộ phận học sinh có thái độ, động cơ học tập còn hạn chế và phải phụ giúp gia đình nên ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân.
Phần II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC
I. Khái quát chung về qui mô giáo dục của đơn vị
Trường có một điểm với 08 phòng học, 01 phòng Đoàn thể - truyền thống, 01 phòng vi tính, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị và khu làm việc hành chính.
- Tổng số lớp: 08, với 276 học sinh, trong đó:
+ Khối 6: 02 lớp với 77 hs
+ Khối 7: 02 lớp với 76 hs
+ Khối 8: 02 lớp với 59 hs
+ Khối 9: 02 lớp với 64 hs
So với đầu năm giảm 14 học sinh, trong đó chuyển trường: 02, chuyển sang học PC: 04, bỏ học: 08 chiếm tỷ lệ 2,76%
- Tổng số CB – GV – NV: 23/ 17 nữ, trong đó:
+ CBQL: 02/ 01 nữ
+ GV: 17/ 13 nữ ( gồm có 01 TPT Đội ).
+ NV: 04/ 03 nữ (01 hợp đồng theo nghị định 68)
II. Kết quả cụ thể
1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo
Trong năm học, nhà trường đã tổ chức quán triệt kịp thời trong toàn thể HĐSP các văn bản của Đảng, của Nhà nước và của Ngành về các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCHTW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Trên cơ sở đó
 
Gửi ý kiến