Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ESTE CƠ BẢN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Minh
Ngày gửi: 18h:43' 05-07-2017
Dung lượng: 32.4 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN
“Cảm ơn đời vì mỗi sớm thức dậy ta lại nhận thêm 1 nụ cười”

(((
LÝ THUYẾT VỀ ESTE – 1
Trong những câu sau, câu nào đúng khi nói về este?
Khi thay thế nguyên tử H ở nhóm cacbonyl của axit cacboxilic bằng gốc hiđrocacbon ta được hợp chất gọi là este.
Este là muối của axit cacboxilic.
CTCT của este đơn giản là RCOOR’ .
Tất cả câu trên đều đúng.
Trong các câu sau câu nào đúng khi nói về este?
Khi thay nhóm OH ở nhóm carboxyl của axit cacboxilic bằng nhóm OR’ thì ta được este.
Khi thay nguyên tử H ở nhóm cacbonyl của axit cacboxilic bằng nhóm OR’ thì ta được este.
Khi thay nguyên tử H ở nhóm cacboxyl của axit cacboxilic bằng nhóm OR’ thì ta được este.
Khi thay nhóm OH ở nhóm carbonyl của axit cacboxilic bằng nhóm OR’ thì ta được este.
Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
Este là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa axit hữu cơ và axit vô cơ với ancol.
Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là phản ứng xà phòng hóa.
Este có mùi thơm dễ chịu, giống mùi hoa quả chín.
Phát biểu nào sau đây không đúng?
Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.
Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.
Trong phản ứng este hóa, axit sunfuaric đặc vừa đóng vai trò là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước.
Este luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn axit carboxylic tạo ra nó.
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn.
Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit sẽ thu được axit và ancol.
Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch.
Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol.
Phản ứng tương tác của ancol tạo thành este được gọi là:
Phản ứng trung hòa B.Phản ứng ngưng tụC.Phản ứng este hóa D.Phản ứng kết hợp.
Thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng gọi là:
Xà phòng hóa B.Hiđrat hóa C.Crackinh D. Sự lên men.
Este là:
Sản phẩm của phản ứng axit vô cơ và ancol C.Sản phẩm của phản ứng giữa ancol với axit vô cơ hoặc hữu cơ.
Sản phẩm của phản ứng với ancol và axit hữu cơ.D.Sản phẩm của phản ứng giữa ancol và axit vô cơ và axit hữu cơ.
Este là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa:
Axit hữu cơ với ancol B.Axit hữu cơ với phenolC.Axit hữu cơ với anđehit D. Axit hữu cơ với anilin
Phản ứng giữa axit và ancol gọi là:
Phản ứng este hóa B.Phản ứng trùng hợpC.Phản ứng thủy phân D. Phản ứng oxi hóa-khử
Câu nào sau đây sai?
Phản ứng trùng hợp khác với phản ứng trùng ngưng.C.Trùng hợp buta-1,3-đien được cao su buna
Phản ứng este hóa là phản ứng bất thuận nghịch. D.Pứ este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Hợp chất X có công thức chung là R-OOC-R’ . Phát biểu nào sau đây đúng?
X là este được điều chế từ axit RCOOH và ancol R’OH C.Để X là este thì R và R’ đều không phải là H
X là este của axit R’COOH và ancol ROH D.A và B đều đúng.
Cho các mệnh đề:
Este của axit cacboxilic thường là những chất lỏng khó bay hơi.
Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn các axit cacboxilic và ancol tạo nên este nó.
Khi thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và axit béo.
Các este tan tốt trong nước.
Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm( như NaOH, KOH,..) được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân chất béo.
Xà phòng sẽ giảm tác dụng khi giặt rửa trong nước cứng.
Mệnh đề nào là phát biểu đúng:
2,3,5,6 B. 2,3,4,5 C. 2,3,5,7 D. 2,4,6,7
Este tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no đơn chức có cấu tạo là:
CnH2n-1COOCmH2m+1 B. CnH2n+1COOCmH2m-1 C.CnH2n-1COOCmH2m-1 D. CnH2n+1COOCmH2m+1
Công
 
Gửi ý kiến