Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De thi TNTHPT bo tuc năm 2017 Ma 310

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Cộng
Ngày gửi: 07h:54' 14-07-2017
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
Câu 1. Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
B. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh.
C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai.
D. Sự thiết lập một trật tự thế giới mới.
Câu 2. Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ
A. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia.
B. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sổng và sản xuất.
C. yêu cầu giải quyết tinh trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.
D. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
Câu 3. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định Irong Hỉến chương (năm 1945) là
A. Quỹ Nhi đồng. B.Tổ chức Y tế rhế giới.
C. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa. D. Hội đồng Quản thác.
Câu 4. Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là
A. mở rộng quan hệ đối ngoại. B. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
c. phá thế bị bao vây, cấm vận. D. xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật.
Câu 5. Chiến thắng nào cùa quân dân miền Nam Việt Nam trong đông-xuân 1964-1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” cùa Mỹ?
A. Bình Giã (Bà Rịa). B. Vạn Tường (Quảng Ngãi),
c Núi Thành (Quảng Nam). D. Ắp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 6. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời muộn nhất?
A. Việt Nam Quốc dân đảng. B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn. D. An Nam Cộng sản đảng.
Câu 7. “Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dan ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chỉnh trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB. Sự thật, Hà Nội, 1977, trang 37-38). Nhận định trên đề cập đến hậu quả chiến tranh ở nơi nào của Việt Nam?
A. Tây Nguyên. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Miền Bẳc. D. Miền Nam.
Câu 8. Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết nạn mù chữ, Chù tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?
A. Thi đua “Dạy tốt, học tốt”. B. Bổ túc văn hóa.
C. Bình dân học vụ. D. Cải cách giáo dục.
Câu 9. Ở Việt Nam, đỉnh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Cuộc đấu tranh của công nhân Vinh-Bến Thủy.
B. Cuộc biểu tình cùa công nhân ngày 1-5-1930.
C. Cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam Định.
D. Sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Câu 10. “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuôc, thuông, gậy gộc” là những câu trích trong tài liệu nào dưới đây?
A. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh.
D. “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 11. Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam, đến năm 1942 khắp các châu ở Cao Bằng đều có
A. hội Phản phong. B. hội Phản đế. C. hội Đồng minh. D. hội Cứu quốc.
Câu 12. Trong những năm 1973-1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do
A. sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ.
B. thi trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp đáng kể.
C. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thể giới.
D. sự cạnh tranh của Mỹ và các nước Tây Âu.
Câu 13. Tháng
 
Gửi ý kiến