Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Tuấn
Ngày gửi: 19h:33' 17-07-2017
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
Câu 1: Phân tử được tạo bởi 2 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit gọi là:
A. Phân tử axit B. Phân tử bazơ. C. Phân tử Oxit D. Phân tử muối.
Câu 2: Hiđrô là khí:
A.Nhẹ nhất trong các loại khí. C.Nặng hơn không khí
B.Nặng nhất trong các loại khí D.Nặng hơn khí Oxi
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: K2O + H2O KOH. Hệ số của KOH là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: Fe + 2HCl FeCl2 + H2. Nếu có 0, 1 mol Fe tham gia phản ứng thì VH2 thu được là:
A. 22,4 (l) B. 2,24(l) C. 11,2 (l) D. 1,12(l)
Câu 5: Dãy chất nào trong các dãy chất sau đây là Axit:
A. HNO3, K2O, CuNO3. C. H2SO4, HNO3 , HCl.
B. CO2, SO2, Na2O D. H2O, MnO2, Ca(OH)2
Câu 6: Phản ứng hoá học sau, có bao nhiêu phản ứng thế ?
(1)CuO + H2  Cu + H2O. (2)Fe + 2HCl FeCl2 + H2.
(3)2Al + 3H2SO4 Al2(SO4) + 3H2 (4)3CO + Fe2O3  3CO2 + 2Fe
A. 1 B. 2 C.3 D.4
Câu 7: Chất nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ?
A. KOH B. HCl C. CaO D. NaCl
Câu 8: Trong các chất sau chất nào có tên gọi không đúng với công thức đã ghi ?
A. H3PO4: Axit photphoric B. HCl : Axit clohiđric.
C. HNO3: Axit nitric D. H2SO3 : Axit sunfuric.
Câu 9: Dãy chất nào sau đây là Bazơ ?
A. HCl, HOH, Cu(OH)2 B. Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2.
C. Na2CO3, Cu(OH)2, NaOH D. KCl, HOH, NaOH
Câu 10: Các chất sau đây: HCl, NaCl, H3PO4, K2CO3 đâu là muối:
A. NaCl, HCl B. H3PO4, K2CO3 C. NaCl, K2CO3 D. H3PO4, NaCl
Câu 11: Có các gốc Axit sau: -Cl, =SO3, =S, PO4. Axit tương ứng là:
A.HCl, HSO3, H2S, H2PO4 B. H2Cl, HSO3, H2S, H3PO4
C. HCl, H2SO3, H2S, H3PO4 D. HCl, H3SO3, HS, H2PO4
Câu 12: Trong các chất sau, chất nào hòa tan trong nước tạo dung dịch bazơ nhưng không tạo khí là:
A. Na B. CaO C.P2O5 D. CuO.
II. TỰ LUẬN : (7 điểm )
Câu 1 : (2 điểm )
a. Thế nào là phân tử axit? Thế nào là phân tử bazơ ?
b. Gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: NaCl, H2SO4, NaHCO3, Fe(OH)3.
Câu 2 : (2 điểm )
Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng hóa học sau đây:
a. Zn + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2
b. Fe2O3 + ..?.. ----> Fe + H2O
c. ..?...+ ..?.. ----> H2SO3
d. H2O + ..?.. ----> + H2
Câu 3 : (3 điểm )
Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng. Hãy :
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
c. Tính khối lượng muối sắt sunfat thu được sau phản ứng.
( Cho H =1, Cl = 35,5 , Fe = 56, O = 16 )
làm
I. nghiệm


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đ/ án

II. luận
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến