Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HSG TỈNH PT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Cao Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 19h:37' 17-07-2017
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 528
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI THI
A. CẤU TẠO ĐỀ THI: Đề thi gồm có 5 phần:
I. NGHE HIỂU (Listening) : 10 câu.
II. NGỮ ÂM (Phonetics) : 10 câu.
III. TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP (Lexico-grammar) : 35 câu.
IV. ĐỌC HIỂU (Reading): : 25 câu.
V. VIẾT (Writing): : 20 câu.
B. HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM BÀI:
Thí sinh làm toàn bộ bài thi trên đề thi theo yêu cầu của từng phần. Thí sinh phải viết câu trả lời vào phần trả lời được cho sẵn ở mỗi phần. Trái với điều này, phần bài làm của thí sinh sẽ không được chấm điểm.
Đề thi gồm có 8 trang. Thí sinh phải kiểm tra số tờ đề thi trước khi làm bài.
Thí sinh không được ký tên hoặc dùng bất cứ dấu hiệu gì để đánh dấu bài thi ngoài việc làm bài theo yêu cầu của đề ra. Không được viết bằng mực đỏ, bút chì, không viết hai thứ mực trên tờ giấy làm bài. Phần viết hỏng, ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xóa bằng bất kỳ cách gì khác (kể cả bút xóa màu trắng). Trái với điều này bài thi sẽ bị loại.
Thí sinh nên làm nháp trước rồi ghi chép cẩn thận vào phần bài làm trên đề thi. Giám thị sẽ không phát giấy làm bài thay thế đề và giấy làm bài do thí sinh làm hỏng.
Giám thị không giải thích gì thêm về đề thi. Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì kể cả từ điển.
SECTION 1. LISTENING
I. Part 1. Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR NUMBERS for each answer. You will hear the recording twice. (10 points)
LIBRARY INFORMATION
For registration, the man must take:
Two (1)__________
Two forms of I.D.e.g. driving licence, (2)_________
Cost to join per year (without current student card): (3) £__________
Number of items allowed: (members of public): (4)____________
Fines start at (5) £__________
Write your answers here:
1 ……………..
2........................
3.........................
4........................
5.....................

II. Part 2:
You will hear a conversation between a man (Marco) and his wife (Sarah) about the film they’ve just seen at the cinema and decide whether each sentence is correct (T) or incorrect (F). (10 points)
1. Marco and Sarah agree that the city in the film was London.
2. Marco feels that the length of the film made it rather boring.
3. Sarah was upset about how some of the audience behaved during the film.
4. Sarah was disappointed with the way the main actor performed.
5. Marco thinks this film is the best the director has made.
Write your answers here:
1 ………..
2..................
3...................
4..................
5................

SECTION 2: PHONETICS
III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Write your answers in the space provided. (10 points)
1. A. notice B. post C. monument D. comb
2. A. river B. rivalry C. icon D. stripe
3. A. muscles B. needles C. routes D. wardens
4. A. sacred B. died C. naked D. wanted
5. A. catastrophe B. confidence C. recipe D. sesame
Write your answers here:
1 ……….....
2...................
3....................
4..................
5................

IV. Choose the word whose stress pattern is different from the other three of the group. Write your answers in the space provided. (10 points)
1. A. readable B. satisfy C. evidence D. distinguish
2. A. relationship B. deliberate C. customer D. equipment
3. A. participate B. literature C. intimate D. powerful
4. A. baggy B. chairman C. dumping D. severe
5. A. antonym B. consequence C. opponent D. lunatic
 
Gửi ý kiến