Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tkb

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Phương
Ngày gửi: 07h:44' 25-08-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI SÁNG THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI CHIỀU
(Áp dụng từ 28/8/2017) (Áp dụng từ 28/8/2017)
Thứ tiết 9A 9B 9C 8A 8B 8C Thứ tiết 7A 7B 7C 6A 6B 6C
1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ 1 Nhạc-Minh Toán-Hải Sử-Thông Văn-Hạnh Toán-Hằng Anh-Thúy
2 GDCD-N.Anh Sử- Trang(S) Lý-C Anh Văn-Oanh Sinh-Tuyết MT- Hoàng 2 Sử-Thông Nhạc-Minh Toán-Hải Văn-Hạnh Anh-Thúy KTCN-Thu
Thứ 2 3 Lí-C.Anh GDCD-N Anh Anh-Trâm Văn-Oanh MT- Hoàng Toán-Bích Thứ 2 3 Toán-Hải Sử-Thông Nhạc-Minh Anh-Thúy KTCN-Thu Toán-Hằn
4 Hóa-Hòa Anh-Trâm Sử- Trang(S) Toán- Bích Văn-Oanh Sinh-Tuyết 4 Toán-Hải KTCN-Minh Địa-Thông KTCN-Thu Toán-Hằng Văn-Hạnh
5 Anh-Trâm Toán-C Anh Hóa-Hòa Sinh-Tuyết Toán-Bích Văn-Oanh 5 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
1 Toán- Trang(T) Hoá-Hoà Đía-Luật Anh-Thúy Nhạc-Minh Sử-Trang(S) Thứ 3 1 Lý-Phương Văn-Huyền Anh-Trâm Sinh-Tuyết Văn-Hạnh TC-Hải
2 văn-Hiền Địa- Luật Toán-Trang(T) Sử-Trang(S) Anh-Thúy Nhạc-Minh 2 Anh-Trâm Văn-Huyền Sử-Thông Toán-Phương Sinh-Tuyết TC-Hải
Thứ 3 3 Địa-Luật Văn-Hiền Sinh-Thoa Hóa-Thu Sử-Trang(S) Anh- Thúy 3 Văn-Huyền Anh-Trâm Lý-Phương MT-Hoàng TC-Hạnh Sinh-Tuyết
4 Sinh-Thoa Văn-Hiền Toán-Trang(T) Nhạc- Minh Địa-Luật Hóa-Thu 4 Văn-Huyền Địa-Thông Toán-Hải Toán-Phương TC-Hạnh MT-Hoàng
5 Toán- Trang(T) Sinh-Thoa Văn- Hiền MT- Hoàng Hóa-Thu Địa-Luật 5 Địa-Thông Lý-Phương Toán-Hải TC-Tuyết MT-Hoàng Văn-Hạnh
Thứ 4 1 KTCN-Phương Nhạc-Minh Văn- Hiền GDCD-N.Anh Toán-Bích Văn-Oanh 1 Sinh-Thoa Sử-Thông Anh-Trâm Địa-Luật Anh-Thúy Toán-Hằn
2 Nhạc- Minh KTCN-Phương Văn- Hiền Toán- Bích GDCD-N.Anh Văn-Oanh 2 KTCN-Thoa Anh-Trâm Văn-Huyền GDCD-Luật Toán-Hằng Anh-Thúy
3 Lí-C.Anh Văn-Hiền KTCN-Phương Toán- Bích Văn-Oanh GDCD-N.Anh Thứ 4 3 Toán-Hải Sinh-Thoa Văn-Huyền Anh-Thúy Địa-Luật Sử-Thông
4 văn-Hiền Lý-C Anh Nhạc-Minh KTCN-Việt Văn-Oanh Toán-Bích 4 Anh-Trâm Toán-Hải Sinh- Thoa Sử-Thông GDCD-Luật Lý-Hằng
5 Văn-Oanh Toán-Bích KTCN-Việt 5 Lý-Hằng Sử-Thông Địa-Luật
Thứ 5 1 văn-Hiền Lý-C Anh Toán-Trang(T) Địa-Luật Anh-Thúy KTCN-Việt Thứ 5 1 GDCD-N.Anh Văn-Huyền Sinh- Thoa Anh-Thúy Sinh-Tuyết Văn-Hạnh
2 văn-Hiền Địa- Luật Lý-C Anh Sử-Trang(S) Hóa-Thu Anh- Thúy 2 MT-Hoàng GDCD-N.Anh Văn-Huyền Sinh-Tuyết Toán-Hằng Văn-Hạnh
3 Địa-Luật Văn-Hiền Toán-Trang(T) Anh-Thúy KTCN-Việt Lý-Phương 3 Anh-Trâm Sinh-Thoa GDCD-N.Anh Văn-Hạnh Lý-Hằn Anh-Thúy
4 Toán- Trang(T) Toán-C Anh Văn- Hiền Hóa-Thu Lý-Phương Sử-Trang(S) 4 Sinh-Thoa Anh-Trâm MT-Hoàng Văn-Hạnh Anh-Thúy Sinh-Tuyết
5 Toán- Trang(T) Toán-C Anh Đía-Luật Lý-Phương Sử-Trang(S) Hóa-Thu 5 Văn-Huyền MT-Hoàng Anh-Trâm TC-Tuyết Văn-Hạnh GDCD-N.Anh
Thứ 6 1 Hóa-Hòa Sinh-Thoa Văn- Hiền Toán- Bích KTCN-Việt Anh- Thúy Thứ6 1 Văn-Huyền Toán-Hải Địa-Thông Toán-Phương KTCN-Thu Nhạc-Minh
2 Sinh-Thoa Văn-Hiền Anh-Trâm KTCN-Việt Anh-Thúy Văn-Oanh 2 Toán-Hải Địa-Thông Văn-Huyền Toán-Phương Nhạc-Minh KTCN-Thu
3 văn-Hiền Anh-Trâm Hóa-Hòa Anh-Thúy Toán-Bích Sinh-Tuyết 3 Địa-Thông Văn-Huyền Toán-Hải Nhạc-Minh Văn-Hạnh Toán-Hằng
4 Anh-Trâm Hoá-Hoà Sinh-Thoa Sinh-Tuyết Văn-Oanh Toán-Bích 4 Sử-Thông Toán-Hải KTCN-Minh KTCN-Thu Văn-Hạnh Toán-Hằng
5 5 SHL-Thông SHL-Hải SHL-Minh SHL-Thu SHL-Hạnh SHL-Hằng
Thứ 7 1 Sử-Trang(S) Toán-C Anh GDCD-N.Anh Văn-Oanh Sinh-Tuyết Toán- Bích Thứ 7 1 NGLL-Thông NGLL-Hải NGLL-Minh NGLL-Thu NGLL-Hạnh NGLL-Hằng
2 SHL- Trang (S) SHL- C Anh SHL-N. Anh SHL-Oanh SHL-Tuyết SHL-Bích 2 NGLL-Thông NGLL-Hải NGLL-Minh NGLL-Thu NGLL-Hạnh NGLL-Hằng
3 NGLL- Trang(S) NGLL- C Anh NGLL-N Anh SHL-Oanh NGLL-Tuyết NGLL-Bích 3
(Ghi chú: HĐ GDNGLL thực hiện tuần 1 hàng tháng) (Ghi chú: HĐ GDNGLL thực hiện tuần 1 hàng tháng)


 
Gửi ý kiến