Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1- Vocabulary exercise hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hồng Liên
Ngày gửi: 14h:49' 30-08-2017
Dung lượng: 33.3 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ngọc Bích)
UNIT 1: FAMILY LIFE
Complete this table with necessary information

Words
Phonetic transription
Vietnamese meaning

1. breadwinner (n)
/’bredwinǝ/


2. ;
/kǝ’riǝ/; //,ɒkjʊ`pei∫n/
Nghề nghiệp, sự nghiệp

3.
/`hauski:pə/
Quản gia

4. (phrasal verb)
/ lʊkfɔ:/
Tìm kiếm

5.
/’hevi ‘liftiŋ/
Việc nặng trong nhà

6. contribute (v) + to smt/ to V-ing
/kən`tribju:t/


7. take charge of: (phrasal verb)
/ teik t∫ɑ:dʒəv/


8. take care of: (phrasal verb)
/teil keəəv/


9. pick up: (phrasal verb) + smb/smt
/pik ʌp/


10. divide: (v) smt + into
/di’vaid/


11. laundry (n)
/`lɔ:ndri/


12.
/’həʊmmeikə/
Người chăm sóc gia đình, người nội trợ

13.
/`fainæns; fi`næns/
Tài chính; cấp tiền, tài trợ

14.
/kə`læbəreit/; /kou`ɔpəreit/
hợp tác, cộng tác, chung sức

15.
/ `benefit/
Lợi ích

16. financial burden (n.phr)
/fai’nænʃl ‘bз:dn/


17. nurture (v)
/ `nз:t∫ə/


18. encourage (v) + smb + to V
# discourge + smb + from + V-ing
/ in`kʌridʒ/
/ dis`kʌridʒ/


19. share = split (v) the housework
/ ∫eə/ = /split/


20. raise (v) = bring up (children)
/reiz/


21. earn (v) = make (money)
/ з:n/


22.
/ trə`di∫ənl/ = /kən`ven∫ənl/
Thuộc về truyền thống

23.
/ sə`lu:∫n/ = /’remədi/

Giải pháp, liệu pháp

24.
/ri’dju:s/ >< /`inkri:s/
Giảm >< tăng

25.
/si`kjuərəti/ >An ninh >< nguy hiểm

26.
/`kritikəl/ >< /`feivərəbl/

Phê phán, chỉ trích >< thiện chí, tán thành

27. neat and tidy >< messy and dirty
/ni:t ənd ‘taidi/>

28. suitable (a) >< inappropriate
/`su:təbl/ >< /,ɪnəˈprəʊpriət /


29. tidy up (phr.V) >< mess up
/’taidi ʌp/ >< /mes ʌp/


30. willingly (adv) >< reluctantly
/`wiliηli/ >< /ri`lʌktəntli/


HOMEWORK
I/ Fill in each blank with the correct word/phrase from the box.
1. Mr Long has found that his wife receives a great deal of love when he _______________ to chores.
2. In fact child care seems to have some important ___________________ for young children.
3. Ho Xuan Huong was a female poet who was _____________ of gender inequality.
4. Ties with the _______________________ family are generally very close.
5. Mothers play a/an ____________ role in the lives of their children and the bond is very strong.
6. Fathers and mothers who follow _____________________ have made a conscious decision to share equally in the raising of their children, household chores, breadwinning, and time for recreation.
7. Overall, women’s time in domestic work has been declining and we see a slow but continuing trend of ________________ in work time and the domestic division of labour.
8. My mother goes to work too and does everything else including all the _______ laundry, cleaning, and child care.
9. More than one-fourth of American families faced ____________________ due to medical costs.
10. When your child was young, your role was to ___________________ and guide him.
II/ -Fill in each blank with the appropriate form of the word in brackets.
1. One recent survey found that men’s ________________________in the home had increased almost threefold in the last four decades. (contribute)
2. A mother’s love can be as ______________________as breastfeeding. (benefit)
3. In the traditional Japanese family system, the entire estate of the family and the assets are transferred from the father to the eldest son. (finance)
4. Mrs. White spoke ______________________of her husband because he didn’t share anything with household chores. (criticize)
5.
Avatar

Bài tập rất hay.

 
Gửi ý kiến