Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thời khóa biểu đợt 2 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGH
Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:55' 04-09-2017
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
"THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2017-2018
ĐỢT 2, ÁP DỤNG NGÀY 4/9/2018"
Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7
2 S 1 Chào cờ-Nga Chào cờ-Hợi Chào cờ-Đậm Chào cờ-Lan Chào cờ-Phước Chào cờ-K.Diễm Chào cờ-Trang
2 SHL-Nga SHL-Hợi SHL-Đậm SHL-Lan SHL-Phước SHL-K.Diễm SHL-Trang
3 C. nghệ-Phước Văn-Hợi Văn-Lan Lý-Trang Toán-T. Thủy T. Anh-Nga Toán-Thơm
4 GDCD-Thơm CD Văn-Hợi C. nghệ-Phước Tin học-Đậm Toán-T. Thủy T. Anh-Nga Toán-Thơm
5
C 1 T. Anh-Nga Lý-Trang T. Anh-Diễm A C. nghệ-Phước TOÁN-T. Thủy Văn-TThảo Địa -K.Diễm
2 Toán-Thanh T C. nghệ-Phước TATC-Diễm A TOÁN-T. Thủy VănTC-Hợi Văn-TThảo TOÁN-Thơm
3 NGLL CN-Nga NGLL CN-Hợi NGLL CN-Đậm NGLL CN-Lan NGLL CN-Phước NGLL CN-K.Diễm NGLL CN-Trang
4
5
3 S 1 TATC-Nga GDCD-Thơm CD Sinh -Năng T. Anh-Diễm A Văn-Hợi Lý-Trang T. Anh-Phương A
2 T. Anh-Nga Văn-Hợi MT-Vân T. Anh-Diễm A Nhạc-Hoàng Thể dục-A. Đức T. Anh-Phương A
3 Văn-Hợi T. Anh-Phương A TATC-Diễm A Văn-Lan Sinh -Năng Thể dục-A. Đức Văn-Thảo
4 Văn-Hợi Nhạc-Hoàng Văn-Lan Sinh -Năng Thể dục-A. Đức GDCD-Thơm CD Văn-Thảo
5
C 1 Thể dục-A. Đức MT-Vân TABN-Gela1 TABN-Gela2 GDCD-Thơm CD T.Anh TC-Nga T.Anh TC-Phương A
2 Sinh -Năng TABN-Gela1 Thể dục-A. Đức GDCD-Thơm CD Tin học-Đậm T. Anh-Nga VănTC-Thảo
3 TABN-Gela1 Thể dục-A. Đức GDCD-Thơm CD VĂN-Lan T.Anh TC-Nga
4
5
4 S 1 Toán-Thanh T Sinh -Năng TATC-Diễm A Toán-T. Thủy Thể dục-A. Đức Nhạc-Hoàng TOÁN-Thơm
2 Toán-Thanh T TATC-Phương A Sinh -Năng T. Anh-Diễm A Toán-T. Thủy C. nghệ-Phước Nhạc-Hoàng
3 TATC-Nga Tin học-Đậm Toán-Thơm Nhạc-Hoàng C. nghệ-Phước Toán-Hương GDCD-Thơm CD
4 Thể dục-A. Đức Sử-Tuấn Toán-Thơm T.ANH-Diễm A T. Anh-Nga Sinh -Năng C. nghệ-Phước
5
C 1 VănTC-Hợi Địa -K.Diễm Toán TC-Thơm Sử-Tuấn MT-Vân VănTC-TThảo Sinh -Năng
2 Tin học-Đậm TABN-Gela1 Nhạc-Hoàng TOÁN-T. Thủy Địa -K.Diễm VănTC-TThảo Toán-Thơm
3 Sinh -Năng Toán-Hương T. Anh-Diễm A Thể dục-A. Đức T.Anh TC-Nga Sử-Tuấn Toán-Thơm
4
5
5 S 1 Tin học-Đậm Toán-Hương Sử-Tuấn Văn-Lan Văn-Hợi Sinh -Năng Văn-Thảo
2 T. Anh-Nga Toán-Hương Tin học-Đậm Văn-Lan Văn-Hợi Địa -K.Diễm Sinh -Năng
3 Sử-Tuấn Văn-Hợi T. Anh-Diễm A Toán-T. Thủy T. Anh-Nga Toán-Hương Thể dục-A. Đức
4 Nhạc-Hoàng Sinh -Năng Thể dục-A. Đức Toán-T. Thủy T. Anh-Nga Toán-Hương Tin học-Đậm
5
C 1 TABN-Gela1 Tin học-Đậm Văn-Lan TABN-Gela2 VănTC-Hợi TOÁN-Hương Lý-Trang
2 Địa -K.Diễm Toán TC-Hương Văn-Lan Thể dục-A. Đức Sinh -Năng T.Anh TC-Nga T. Anh-Phương A
3 TATC-Nga VănTC-Hợi TABN-Gela1 Sinh -Năng Sử-Tuấn Tin học-Đậm T.Anh TC-Phương A
4
5
6 S 1 Văn-Hợi TATC-Phương A Toán-Thơm Toán-T. Thủy Tin học-Đậm MT-Vân C. nghệ-Phước
2 Văn-Hợi TATC-Phương A Toán-Thơm Địa -K.Diễm TOÁN-T. Thủy C. nghệ-Phước Sử-Tuấn
3 MT-Vân T. Anh-Phương A Tin học-Đậm C. nghệ-Phước Lý-Trang TOÁN-Hương Văn-Thảo
4 C. nghệ-Phước T. Anh-Phương A Địa -K.Diễm Kỹ năng sống- Toán-Hương Tin học-Đậm
5
C 1 Toán-Thanh T C. nghệ-Phước VănTC-Lan MT-Vân Toán-T. Thủy Văn-TThảo Thể dục-A. Đức
2 Lý-Trang Thể dục-A. Đức C. nghệ-Phước Tin học-Đậm Văn-Hợi Văn-TThảo VănTC-Thảo
3 Toán TC-Thanh T Toán-Hương Lý-Trang Văn-Lan C. nghệ-Phước Tin học-Đậm MT-Vân
4 "KNS(6/1,6/5,6/6)-"
5

Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7
2 S 1 Chào cờ-Quy Chào cờ-Thơm Chào cờ-Thơm CD Chào cờ-Tuấn Chào cờ-N.Diễm Chào cờ-Dương Chào cờ-Thủy L
2 SHL-Quy SHL-Thơm SHL-Thơm CD SHL-Tuấn SHL-N.Diễm SHL-Dương SHL-Thủy L
3 C. nghệ-N.Diễm GDCD-Thơm CD Văn-Dương Sử-Tuấn Tin học-Hoàn Địa -K.Diễm T. Anh-Quy
4 TATC-Quy Sử-Tuấn Địa -K.Diễm C. nghệ-N.Diễm Toán-Nhã Tin học-Hoàn
5
C 1 Toán-Nhã Toán-Thơm Sử-Tuấn T. Anh-Tín Văn-Hợi C. nghệ-N.Diễm Lý TC-Thủy L
2 Toán-Nhã Địa -K.Diễm C. nghệ-N.Diễm T. Anh-Tín Sử-Tuấn VĂN-Dương GDCD-Thơm CD
3 NGLL CN-Quy NGLL CN-Thơm NGLL CN-Thơm CD NGLL CN-Tuấn NGLL CN-N.Diễm NGLL CN-Dương NGLL CN-Thủy L
4
5
3 S 1 Nhạc-Hoàng Sinh -Bảo T. Anh-H. Anh Văn-Dương T. Anh-Tín Thể dục-L. Đức Địa -MInh
2 TATC-Quy T. Anh-H. Anh Sinh -Bảo Văn-Dương GDCD-Thơm CD Thể dục-L. Đức Sinh -Năng
3 Văn-Phượng T. Anh-H. Anh MT-Vân Sinh -Bảo Thể dục-L. Đức Văn-Dương T. Anh-Quy
4 Văn-Phượng TATC-H. Anh Thể dục-L. Đức Sinh -Bảo Văn-Dương T. Anh-Quy
5
C 1 Tin học-Hoàn Văn-Phượng VĂN-Dương Nhạc-Hoàng Văn-Hợi Sinh -Năng Địa -MInh
2 T. Anh-Quy MT-Vân Nhạc-Hoàng VĂN-Dương Văn-Hợi Tin học-Hoàn Thể dục-L. Đức
3 T. Anh-Quy Nhạc-Hoàng Văn-Dương Tin học-Hoàn Văn-Hợi
4
5
4 S 1 Sử-Tuấn T. Anh-H. Anh GDCD-Thơm CD Sinh -Bảo MT-Vân T. Anh-Tín C. nghệ-N.Diễm
2 Sinh -Bảo Toán-Thơm T
 
Gửi ý kiến