Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

REVIEW UNIT 1: BACK TO SCHOOL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chuyên
Ngày gửi: 13h:34' 17-09-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 791
UNIT 1: BACK TO SCHOOL
I. Chọn từ gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. what B. when C. where D. who
2. A. bad B. tall C. dad D. sad
3. A. but B. come C. so D. much
4. A. nice B. dirty C. fine D. by
5. A. how B. low C. slow D. know
II. Chọn phương án đúng nhất hoàn thành các câu sau.
6. Lan ________ her teeth after meal.
A. brush B. brushs C. brushes D. brushing
7. She is a student. So_______ he.
A. is B. do C. are D. does
8. The student ________ to school on Sunday
A. don`t go B. not go C. isn`t go D. goes
9. Nga________ to her friends now.
A. are talking B. talk C. is talking D. talks
10. Who ________ he live with in Ho Chi Minh City?
A. does B. do C. is D. are
11. –“________ does he go to school?” –“I go by bike.”
A. When B. How C. What D. Who
12. Ha Noi is a big city, but it is________ than Ho Chi Minh City.
A. the smaller B. the smallest C. smallest D. smaller
13. Her parents live ________ Ha Noi
A. in B. at C. on D. of
14. I like swimming, and ________ does my brother.
A. too B. so C. but D. to
15. ________ is it from here to school?- About two kilometers.
A. How many B. How high C. How far D. How many
16. Minh________ television every night
A. watching B. watchs C. watch D. watches
17. Who’s Hoa________ with?
A. stays B. to stay C. staying D. stay
18. What _______the weather like in Ho Chi Minh city today?
A. does B. is C. do D. are
19. Mr. Tan doesn’t have _______time.
A. lots B. many C. little D. much
20. What ______he do in his free time?
A. do B. is C. does D. are
21. Ba runs ________than I do
A. more fast B. more faster C. fast D. faster
22. ________do you have dinner? – I usually have at 6.30 pm.
A. what B. where C. what time D. how
23. Hoa _________her hometown in Hue every summer.
A. visits B. to visit C. visiting D. visit
24. Those _______my books and pens.
A. is B. be C. are D. do
25. Ha ________any friends in Ha Noi.
A. don’t have B. don’t has C. isn’t have D. doesn’t have
26. My new house is __________than my old house.
A. big B. biger C. more bigger D. bigger
27. There are many ________ transport in Ha Noi.
A. mean B. means C. means of D. mean of
28. Hung _________on Nguyen Hue Street.
A. is live B. live C. living D. lives
29. Aunt Lien has ________money.
A. a lots of B. many C. few D. a lot of
30. My brother _________ a lot of books.
A. have B. has C. having D. to have
31. She lives in Ha Noi but her parents ________in Hue.
A. still live B. live still C. still lives D. lives still
32. ________is your new address?
A. Where B. When C. What D. How
33. Baseball is different _________ football.
A. to B. from C. of D. on
34. She doesn’t have _________friends here.
A. much B. many C. lot of D. a lot
35. We live _______ Dong Xoai – Binh Phuoc
A. at B. on C. in D.
No_avatarf

Thanks a lot.

 
Gửi ý kiến