Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập hoá học chuyên đề : Phản ứng xảy ra trong dung dịch hay nhất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Quang Tùng
Ngày gửi: 21h:15' 10-09-2017
Dung lượng: 149.0 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
Phản ứng trao đổi trong dung dịch điện li
Bài tập tự luận
Câu 1: Trộn lẫn các dung dịch sau đây:
1. CuCl2 và AgNO3 2. FeCl3 và NaOH 3. BaCl2 và KOH 4. AlCl3 và Ba(OH)2
5. Na2CO3 và HCl 6. BaCO3 và H2SO4 7. Na2S và HCl 8. NaNO3 và CuSO4
9. AlCl3 và NH4OH 10. CH3COONa và HCl 11. BaCl2 và Na2SO4 12. AgCl và NH3
trường hợp nào thì xảy ra phản ứng, viết phương trình dạng phân tử và dạng ion đầy đủ và rút gọn cho các phản ứng đó.
Câu 2: Hoàn thành các phản ứng sau dạng phân tử và dạng ion rút gọn.
1. CaCl2+ ……. CaCO3 + …… 2. BaCl2 + ……. BaSO4 + ……
3. FeCl2. + ……. Fe(OH)2 + …… 4. CaCO3+ ……. CaCl2 + ……
5. CaCO3+ ……. Ca(NO3)2 + ……. 6. Na2SiO3+ ……. H2SiO3 + …….
7. CrCl3 + …… Cr(OH)3 + …….. 8. AgNO3 + ……. AgCl + ……
Câu 3: Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion rút gọn sau:
1. Mg2++ 2OH- Mg(OH)2 2. Ba2+ + SO42- BaSO4
3. S2- + 2H+ H2S 4. CH3COO- + H+ CH3COOH
5. HCO3- + H+ CO2 + H2O 6. HCO3- + OH CO32- + H2O
7. Pb2+ + S2- PbS 8. Ca2+ + PO43- Ca3(PO4)2
Câu 4: Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau được không:
1. Cu2+, K+, SO42-, OH- 2. NH4+, NO3-, Fe3+, Cl- 3. Ba2+, Na+, CO32-, Br- 4. Fe3+, Mg2+ , OH-, SO42-
5. Ca2+, Cl-, Na+, CO32- 6. NO3-, Al3+, Ba2+, SO42- 7. Na+, OH-, HCO3-, K+ 8. K+, Ba2+, OH-, Cl-
9. Cu2+, Ca2+, Cl2, NO3- 10. Fe3+, K+, Cl-, OH- 11. H+, Na+, HCO3-, SO42- 12. Na+, Zn2+, NO3-, SO42-
hãy giải thích tại sao và viết phương trình minh dạng ion.
Câu 5: Trong 3 lọ đựng 3 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong các ion sau: Ba2+, Mg2+, Na+, SO42-, CO32-, NO3-.
a. Cho biết đó là 3 dung dịch muối gì.
b. Hãy chọn một dung dịch axit thích hợp để phân biệt ba dung dịch muối này.
Câu 6: Có 2 bình mỗi bình chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion sau: Ba2+, Mg2+, Ag+, Al3+, Cl-, Br-,NO3-, SO42-. Các ion trong mỗi ống nghiệm là những ion nào.
Câu 7: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các muối đựng trong các lọ mất nhãn sau và viết phương trình phản ứng minh họa.
a. FeCl3, MgCO3, BaCl2, Na2CO3 b. Na2CO3, CaCO3, BaCO3, NaNO3
c. HCl, NaOH, H2SO4, NaCl d. Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2
Câu 8: Chỉ dùng qùy tím làm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch trong các bình mất nhãn sau: H2SO4, HCl, NaOH, KCl, BaCl2. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phương trình nếu có.
Câu 9: (Đại học khối A – 2006)
Chỉ dùng thêm giấy qùy tím, trình bày cách nhận biết các dung dịch trong các bình mất nhãn sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH.
Câu 10: Cho 55 gam hỗn hợp hai mối Na2SO3 và Na2CO3 tác dụng hết với 0,5 l dung dịch H2SO4 1M.
 
Gửi ý kiến