Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra 15 phút amin

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thọ Lôc
Ngày gửi: 21h:57' 10-09-2017
Dung lượng: 173.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Họ Và Tên:………………………………………………..Lớp 12A

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (đề 1)
(Khoanh tròn vào đáp án đúng)

Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 3,7g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là:
A. 0,8g B. 1,2g C. 1,6g D. 2,0g

Câu 2: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 3: Thủy phân một este A trong môi trường kiềm, ta thu được một hỗn hợp sản phẩm trong đó có sản phẩm tham gia được phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là:
A. CH3COOCH2CH3 B. CH3COO-CH=CH2
C. CH2=CH-CH2-COOH D. CH3COO-CH2-CH=CH2

Câu 4: Metylpropionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây:
A.C3H7COOH B. CH3COOC2H5
D.HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3

Câu 5:Thủy phân hoàn toàn 6g este no, đơn chức cần dùng dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este đó là:
A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C5H10O2 D. C4H6O2

Câu6: Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

Câu7: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 8: Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
A. isoamyl axetat. B. amyl propionat.
C. etyl fomiat D. etyl axetat

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hoá:
Triolein X  Y  Z. Tên của Z là
A. axit stearic. B. axit panmitic. C. axit oleic. D. axit linoleic

Câu 10: Xà phòng hóa este đơn chức X thu được 1 muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam Z cần 5,04 lít O2 (ở đktc) thu được lượng CO2 sinh ra nhiều hơn lượng nước là 1,2 gam. Nung muối Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối hơi so với H2 là 15. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5
C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5

---Hết---

Họ Và Tên:………………………………………………..Lớp 12E

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT (đề 2)
(Khoanh tròn vào đáp án đúng)


Câu 1: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:
A. 2 muối và 2 ancol B. 2 muối và 1 ancol C. 1 muối và 2 ancol D. 1 muối và 1 ancol

Câu 2:Thuỷ phân este X có CTPT C3H6O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là
A.HCOOC2H5. B.CH3COOCH3. C.HCOOC2H5 D. C2H5COOCH3.

Câu 3:Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là
A.C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol.
C.C15H31COOH và glixerol. D.C17H35COONa và glixerol

Câu 4: Số hợp chất đơn chức, có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là  
A. 5.    B. 3. C. 6.    D. 4.

Câu 5:Một hợp chất X có công thức C4H8O2. X tác dụng được với KOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng với Na. CTCT của X phải là:
A. CH3COOC2H5 B. HCOOC2H5 C. HCOOCH(CH3)2 D. C2H5COOCH3

Câu 6: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit oxalic. B. axit butiric. C. axit propionic. D. axit axetic.

Câu 7: Cho dãy các chất:
 
Gửi ý kiến