Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THPTQG 2017 - Mã 202 (docx)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dần
Ngày gửi: 23h:54' 12-09-2017
Dung lượng: 260.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phẩn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 81. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ đào thải alen lặn mà không đào thải alen trội ra khỏi quần thể.
B.Các yếu tố ngẫu nhiên luôn làm phong phú vốn gen của quần thể.
C.Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.
Câu 82. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ nào sau đây?
A. Kỉ Đệ tam. B. Kỉ Triat (Tam điệp). C.Kỉ Đêvôn. D. Kỉ Jura.
Câu 83. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đâylàm thay đổi tần sốalen củaquần thể theo một chiều hướng nhất định?
A. Đột biến. B. Các yếu tố ngẫu nhiên,
C. Di - nhập gen. D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 84. Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên?
A. Bệnh máu khó đông. B. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục.
C. Hội chứng Đao. D. Bệnh bạch tạng.
Câu 85. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô ( Sâu ăn lá ngô ( Nhái ( Rắn hổ mang ( Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, cây ngô thuộc bậc dinh dưỡng
A. cấp 3. B. cấp 2. C. cấp 1. D. cấp 4.
Câu 86. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa. Tần sốalen A củaquần thể này là bao nhiêu?
A.0,7. B. 0,5. C. 0,3. D. 0,4.
Câu 87. Cừu Đôly được tạo ra bằng phưcmg pháp nào sau đây?
A. Nhân bản vô tính. B. cấy truyền phôi. C. Gây đột biến. D. dung hợp tế bào trần.
Câu 88. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
A. Visinh vật. B. Động vật. C.Thực vật. D. Nhiệt độ.
Câu 89. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n- 1. B.4n. C.2n + l. D.3n.
Câu 90. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB X AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 91. Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ
A. cộng sinh. B.hội sinh. C. hợp tác. D. kí sinh
Câu 92. Enzim nào sau đây tham gỉa vào quá trình tổng hợp ARN?
A. Restrictaza. B.ARN polimeraza.
C.ADN polimeraza. D. Ligaza.
Câu 93. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Trong diễn thế nguyên sinh, lưới thức ăn ở quần xã đỉnh cực có cấu trúc đơn giản hơn lưới thức ăn ở quần xã tiên phong.
B.Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.
C. Trong lưới thức ăn, một loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
Câu 94. Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Đột biến quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa nhỏ.
B.Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.
C.Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có di - nhập gen.
D. Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là biến dị tổ hợp.
Câu 95. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến
 
Gửi ý kiến