Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan
Ngày gửi: 22h:23' 13-09-2017
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Lan)
I. Choose the best answer. (5 points)
1.They let their children _______ up late at weekends.
A. staying B. to stay C. stay D. stayed
- Động từ theo sau động từ "let" chia ở dạng nguyên thể.- Ta có cấu trúc "let somebody do something" có nghĩa là để cho ai đó làm việc gì.
2.
The children were eager ________ their parents.
A. to see
B. see
C. seeing
D. saw
- Ta có cấu trúc "eager to do something" có nghĩa là hăm hở, háo hức làm gì.
3.
I’d rather _______ at home.
A. to stay
B. staying
C. stayed
D. stay
- Cấu trúc "would rather + V (nguyên thể)" có nghĩa là muốn làm gì.
4.
Peter is very funny. He makes me _______ a lot.
A. laugh
B. to laugh
C. laughing
D. laughed
- Cấu trúc "make somebody do something" có nghĩa là làm cho ai đó như thế nào.
5.
________ bread, you usually need flour, salt and yeast..
A. Make
B. To make
C. Making
D. Made
To V trong câu này có tác dụng chỉ mục đích.
6.
It’s important for her _________ the office.
A. ringing
B. to ring
C. ring
D. rang
- Cấu trúc "It is + adj + (for somebody) + to V".
7.
They would _______ go by plane than spend a week traveling by train.
A. like
B. rather
C. prefer
D. better
- Ta có cấu trúc "would like + to V" có nghĩa là muốn làm gì. - "would rather + V + than + V" có nghĩa là thích làm gì hơn làm gì. - "would prefer + to V + rather than + V" có nghĩa là thích làm gì hơn làm gì. - "had better + V (nguyên thể)" có nghĩa là nên làm gì. => Đáp án đúng là B.
8.
The boss made _______ for a meeting after work.
A. us to stay
B. us stay
C. us staying
D. us to staying
- Cấu trúc "make somebody do something" có nghĩa buộc / ép ai đó làm gì.
9.
Her parents want her _______ a doctor.
A. become
B. to become
C. becoming
D. became
- Cấu trúc "want somebody to do something" có nghĩa là muốn ai đó làm gì.
10.
She asked Mary ________ her.
A. to help
B. help
C. helped
D. helping
- Cấu trúc "ask somebody to do something" có nghĩa là yêu cầu ai làm gì.
II. Rewrite the sentences, using the words given in brakets. (5 points)
1.
“I think you should look for a better job, Jerry.” ( I advised... )

Cấu trúc: advise sb to do sth (khuyên ai nên làm gì)
2.
“You must practice for two hours every day!” ( My piano teacher makes...)

Cấu trúc: make sb do sth (bắt ai làm gì)
3.
He locked the door when he went out . ( We saw... )

Cấu trúc: see sb do sth (nhìn thấy ai đó làm gì)
4.
Mary played the piano very well at the party . ( They heard... )

Cấu trúc: hear sb do sth (nghe thấy ai đó làm gì)
5.
“You can go home early, Tom ”, ( The manager let... )

Cấu trúc: let sb do sth (cho phép ai làm gì)
Submit

 
Gửi ý kiến