Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế chi tiêu nội bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:17' 14-09-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QC

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP
NGÀY 14/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ)


I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ
- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng đơn vị.
- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Là căn cứ để quản lý thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định.
- Tăng cường các bịện pháp bảo vệ, sử dụng các tài sản và dịch vụ có hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Thực hiện công bằng trong đơn vị, tiết kiệm chi.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Căn cứ xây dựng quy chế
- Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên( theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc có nguồn thu thấp )
- Căn cứ thông tư liên tịch số 17//BGDĐT-BNV-BTC về chế độ trả lương thêm giờ đối với nhà giáo.
Điều 2: Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện quy chế
- Phải phù hợp với hoạt động đặc thù, khả năng ngân sách của đơn vị.
- Đảm bảo cho cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện công khai, dân chủ, được sự thống nhất của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
- Quy chế được thực hiện khi đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo mức tiền lương tối thiểu chung do nhà nước quy định đối với cán bộ và nhân viên.
Điều 3: Đối tượng thực hiện quy chế.
Ban giám Hiệu, giáo viên, nhân viên trong đơn vị bao gồm cả trong biên chế và ngoài biên chế có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc bản quy chế này.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Trường THCS Nguyễn Huệ Thị xã Ayun Pa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể như sau.
Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên: 57 người
Trong đó: Biên chế; 53 người
Hợp đồng nghị định 68; 01 người
Hợp đồng ngắn hạn; 03

A. NGUỒN TÀI CHÍNH
Điều 4: Nguồn Tài chính giao thực hiện sau khi đã trừ 10% tiết kiệm và 1% khen thưởng số còn lại:
Dự toán ngân sách nhà nước cấp. 501.700.000đ
Trong đó:
Thu tiền học phí: 165.000.000đ
Ngân sách cấp: 336.700.000đ
Dự kiến chi như sau:
Lương Hợp đồng: 62.000.000đ
Chi hàng hóa dịch vụ: 192.000.000đ
Chi mua săm sửa chữa: 136.000.000đ
Chi khác: 51.700.000đ
Quỹ phúc lợi 12% 60.000.000đ

B. NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
Điều 5: Tiền lương, tiền công và quản lý lao động
* Tiền lương, tiền công:
- Đối với biên chế: Tiền lương ngạch bậc, chức vụ và mức lương tối thiểu chung thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng.
* Chế độ nghỉ hưởng BHXH: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về BHXH.
Điều 6: Chi làm thêm giờ, dạy thừa giờ
Theo các văn bản của Nhà nước hiện hành. Phụ cấp thừa giờ thực hiện theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT0BNV-BTC.
- Hướng dẫn thử việc, phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.
Số ngày được tính thanh toán phụ cấp dạy thêm giờ được tính trên cơ sở phải bù đủ số giờ tiêu chuẩn theo quy định.
Điều 7: Quản lý sử dụng điện, nước.
Thanh toán theo hóa đơn
Điều 8: Sử dụng văn phòng phẩm
Ngoài các loại báo biểu, giáo án, sổ sách … in sẵn nhà trường cấp thêm cho giáo viên trực tiếp giảng dạy dùng cho công tác chuyên môn 50.000đ/năm học, bộ máy hành chính, VPP chi theo cơ sở dự trù và chứng từ thanh toán của bộ phận, trên tinh thần vừa đảm
 
Gửi ý kiến