Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra lần 2 học kỳ 1 hóa 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hòa
Ngày gửi: 12h:09' 14-09-2017
Dung lượng: 20.7 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH BÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016 – 2017
TRƯỜNG: THPT NHO QUAN C MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT

Họ và tên:………………………………………………………………..Lớp: 11C ĐỀ 2

I- TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Cho phương trình hóa học của phản ứng ở dạng ion thu gọn:
OH- + H+ → H2O
Phương trình ion thu gọn trên là của phương trình dạng phân tử nào sau đây
A. NaOH + 2HCl → 2NaCl + H2O
B. Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O
C. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O
D. BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2
Câu 2: Dung dịch HCl 0,001M có pH bằng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 dung dịch không màu bị mất nhãn: NaCl, NaNO3, Na3PO4
A. Dd HCl B. Dd NaOH C. Quỳ tím D. Dd AgNO3
Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn Mg(NO3)2 thu được sản phẩm gồm?
A. Mg, NO, O2 B. Mg, NO2, O2 C. MgO, NO, O2 D.MgO, NO2, O2
Câu 5: Kẽm photphua(Zn3P2) còn có tên gọi là?
A. Thuốc chuột B. Thuốc ngủ C. Thuốc diệt cỏ D. Thuốc trừ sâu.
Câu 6: Phương trình điện li của Fe2(SO4)3 là:
A. Fe2(SO4)3 ( 2Fe3+ + 2SO43- B. Fe2(SO4)3 ( Fe3+ + 3SO42 –
C. Fe2(SO4)3 ( 2Fe3+ + 3SO42- D. Fe2(SO4)3 ( 2Fe3+ + 3SO43 –
Câu 7: Có thể dùng bình đựng HNO3 đặc nguội bằng kim loại nào sau đây
A. đồng, bạc. B. đồng, nhôm. C. sắt, kẽm. D. sắt, nhôm.
Câu 8: Dung X chứa a mol Na+ ; b mol Zn2+ , c mol NO3- và d mol SO42-. Biểu thức đúng là :
A. a + 2b = c + 2d . B. a + 2b = c + d . C. 2a + b = c + 2d D. 2a + b = c + d .
Câu 9: Phân tích hợp chất hữu cơ A thấy chứa % theo khối lượng như sau: 40%C; 6,67%H, còn lại là của Oxi. Xác định công thức đơn giản nhất của A.
A. C2H6O B. CH2O C. C3H8O D. C2H6O2
Câu 10: Cho 4,48 lit CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 1M. Muối được tạo thành là:
A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3, Na2CO3 D. Na2HCO3
Câu 11: Muối nào sau đây bị thủy phân tạo dd có pH < 7?
A. CaCl2. B. NaNO3. C. NH4Br. D. Na2CO3.
Câu 12: Cho 200 ml dd KOH 1,5M vào 200 ml dd H3PO4 0,5M, thu được dd X. Cô cạn dd X, thu được hh các chất là
A. KH2PO4 và K3PO4. B. KH2PO4 và K2HPO4.
C. KH2PO4 và H3PO4. D. K3PO4
Câu 13: Trộn 100 ml dd KOH có pH = 13 với 100 ml dd HCl 0,12M. Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn.
A. 2 B. 4 C. 12 D. 9
Câu 14: Dẫn khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư thì có hiện tượng ?
A. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. B. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa không tan.
C. Không có hiện tượng gì. D. Có khí thoát ra
Câu 15: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đkc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 a (mol/l) thu được 5 gam kết tủa. Vậy a có giá trị là:
A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,25
Câu 16: Khử hoàn toàn 23,2 gam Fe3O4 bằng khí CO dư. Khí thu được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 10 g B. 20 g C. 30 g D. 40 g
Câu 17: Hoà
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓