Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra lần 2 học kỳ I hóa học lớp 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hòa
Ngày gửi: 12h:44' 14-09-2017
Dung lượng: 30.3 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NINH BÌNH KIỂM TRA 1 TIẾT- LẦN 2 HKI
TRƯỜNG: THPT NHO QUAN C MÔN: HÓA HỌC 11

HỌ VÀ TÊN: .............................................................................................................LỚP : 11C

Đề 1
Câu 1.Phản ứng nào dưới đây cho thấy amoniac có tính khử?
A.NH3 + H2O ( NH4+ + OH- B.2NH3+ H2SO4 ( (NH4)2SO4
C. 8NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6NH4Cl D.Fe2+ + 2NH3 + 2H2O ( Fe(OH)2 + 2NH4+
Câu 2. Axit photphoric có phản ứng với nhóm các chất nào sau đây?
A. Ca, Na2CO3, CaO, KOH B. Cu, AgNO3, CaO, KOH
C. Ag, AgCl, MgO, NaOH D. Cu, AgNO3, CaO, KOH
Câu 3. Phản ứng nào dưới đây KHÔNG dùng để minh họa tính axit của HNO3?
A.3Cu + 8HNO3 ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O B.MgO + 2HNO3 ( Mg(NO3)2 + H2O
C.NaOH + HNO3 ( NaNO3 + H2O D.CaCO3 + 2HNO3 ( Ca(NO3)2 + H2O + CO2
Câu 4. Chọn câu sai
A.tất cả các muối đihiđrôphotphat đều tan trong nước
B.tất cả các muối hiđrôphotphat đều tan trong nước
C.các muối photphat trung hoà của nari, kali,amoni đều tan trong nước
D.các muối photphat trung hoà của hầu hết các kim loại đều không tan trong nước
Câu 5. Cho dd có chứa 0,12 mol KOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol H3PO4. Muối thu được sau phản ứng là :
A. K2HPO4 và K3PO4 B. K2HPO4 và KH2PO4
C. K3PO4 và KH2PO4 D. KH2PO4 và K2HPO4 và K3PO4
Câu 6: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do
A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ. B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.
C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền. D. phân tử nitơ không phân cực.
Câu 7. Phản ứng giữa kim loại đồng với axit nitric loãng tạo ra khí duy nhất là NO. Tổng các hệ số trong phương trình phản ứng bằng : A. 18 B. 24 C. 20 D. 10
Câu 8. Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nito dioxit và khí oxi?
A. Hg(NO3)2 , AgNO3 , KNO3 B. Cu(NO3)2 , LiNO3 , KNO3
C. Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2 , Mg(NO3)2 D. Zn(NO3)2 , KNO3 , Pb(NO3)2
Câu 9. Xếp các chất sau theo thứ tự GIẢM dần số oxi hoá của nitơ.
(1) NO (2) NO2 (3) NO3– (4) NH4Cl (5) N2
A. 3, 1, 2, 5, 4. B. 3, 2, 1,5, 4. C. 4, 5, 1, 3, 2. D. 4, 5, 1, 2, 3.
Câu 10. Mô tả tính chất vật lý nào dưới đây là KHÔNG đúng?
A.Nitơ (N2) là chất khí, không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí và tan rất ít trong nuớc
B.Amoniac (NH3) là chất khí, không màu, mùi khai và xốc, tan rất nhiều trong nước.
C.Các muối amoni (NH4+) và các muối nitrat (NO3-) đều là chất rắn, tan tốt trong nước.
D.Axit nitric (HNO3) tinh khiết là chất lỏng, màu vàng hoặc nâu, tan trong nuớc theo bất cứ tỉ lệ nào.
Câu 11. Trong các câu sau :
1- Các muối nitrat, muối moni đều kém bền dễ bị nhiệt phân 2- NH3 là chất khí, mùi khai
3- H3PO4 là axit 2 nấc 4- H3PO4 là axit trung bình
5- H3PO4 là axit có tính OXH 6- Photpho trắng bền hơn photpho đỏ
7- ở điều kiện thường N2 bền hơn P
8-NH3 vừa là chất khử, vừa là chất OXH
Nhóm gồm các câu đúng là : A. 1, 3, 4, 6 B. 1, 2, 4, 7 C. 5, 6, 7, 8 D. 2, 3, 5, 8
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓