Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn tập lí thuyết -12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Phước
Ngày gửi: 15h:50' 14-09-2017
Dung lượng: 255.0 KB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP LÝ THUYẾT -12
I. ESTE
Câu 1. Hãy cho biết có bao nhiêu este đơn chức mạch hở mà trong phân tử có 3 nguyên tử cacbon?
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 2. Cho axit cacboxylic tác dụng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este X có công thức phân tử C5H10O2. Tên gọi của X là.
A. n-propyl axetat. B. isopropyl axetat. C. propyl propionat. D. isopropyl propionat.
Câu 3. Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?
A. CH3COOCH=CH2 + NaOH → B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + NaOH →
C. CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH → D. HCOOCH=CHCH3 + NaOH →
Câu 54: Chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra hai muối là:
A. CH3OOC-COOCH3 B. CH3COOCH2CH2-OOC-H
C. CH3OOC-C6H5 D. CH3COOCH2-C6H5
Câu 56: Cho các chất sau: Metyl axetat, etyl fomat, triolein, phenyl axetat, vinyl axetat. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng nóng thu được ancol là:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.
C. Trong công thức của este RCOOR’, R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hiđrocacbon.
D. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.
Câu 5. Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?
A. CH3CH2OH. B. HCHO. C. CH3COOH. D. HCOOCH3.
Câu 6. Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH2CH=CH2.
Câu 7. Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp chất (axit salixilic; axit o-hydroxyl benzoic)
A. axit. B. este. C. ancol. D. andehit.
Câu 8. Tripanmitin là hợp chất hữu cơ thuộc loại
A. đa chức. B. polime. C. protein. D. cacbohiđrat.
Câu 9. Xà phòng hóa hoàn toàn a mol triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được a mol glixerol và
A. a mol natri oleat. B. a mol axit oleic. C. 3a mol axit oleic. D. 3a mol natri oleat.
Câu 10. Tính chất nào sau đây không phải của triolein?
A. Là chất lỏng ở điều kiện thường.
B. Tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo ra dung dịch xanh lam.
C. Thủy phân hoàn toàn trong dung dịch NaOH, thu được xà phòng.
D. Tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra tristearin.
Câu 11. Khi thủy phân anlyl metacrylat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm là:
A. CH2=C(CH3)-CH2-COONa; CH3-CH2-CHO. B. CH2=C(CH3)-COONa; CH3-CH2-CHO.
C. CH2=C(CH3)-CH2-COONa; CH2=CH-CH2-OH. D. CH2=C(CH3)-COONa; CH2=CH-CH2-OH.
Câu 12. Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH3COOC6H4OH. Khi đun nóng, a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?
A. a mol.  B. 2a mol.  C. 3a mol. D. 4a mol.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất hóa học chung của este?
A. Bị thủy phân trong cả môi trường axit và môi trường kiềm. B. Cho phản ứng cộng H2 với xúc tác Ni, to
C. Thủy phân không hoàn toàn trong môi trường kiềm D. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit
Câu 14. Khái niệm nào sau đây là đúng nhất về este?
A. Este là những chất có chứa nhóm –COO–.
B. Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.
C. Este là những chất có trong dầu, mỡ động thực vật.
D. Este là sản phẩm của phản ứng giữa
 
Gửi ý kiến