Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kỳ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giáo viên
Người gửi: Trường THCS Nguyễn Văn Tiết
Ngày gửi: 08h:36' 06-10-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS …………………..
Tên HS: …………………………………. Lớp: 8….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20….. – 20…..
Môn: Tin Học 8 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 20….
ĐIỂM
Điểm ghi bằng chữ
.................................................
Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
..................................................
Tên, chữ kí giám thị
GT1:...................................
GT2:...................................

ĐỀ 1:
I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ)
Thí sinh chọn và ghi câu trả lời đúng nhất vào ô:
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6

Đáp ánCâu 1: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?
a. For i:=100 to 1 do write(‘Tin hoc’); b. For i:=1.5 to 10.5 do s:=s+1;
c. For i:1 to 10 do writeln(‘HKII’); d. For i:=1 to 15 do writeln(‘Lop 8’);
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến X bằng bao nhiêu? X:=0; For i:=1 to 10 do If ( i mod 2 = 0) then X:=X + I;
a. X=18 b. X = 20
c. X = 24 d. X = 30
Câu 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là không hợp lệ?
a. While x>5 do x = x + 1; b. While x<5 do x:=x+2;
c. While x>0 do x:= x – 2; d. While x=10 do x:=x+3;
Câu 4: Các khai báo biến mảng trong Pascal, khai báo nào sau đây là hợp lệ?
a. Var X: array[1,50] of integer; b. Var A: array[1…50] of real;
c. Var A: array[1.5 .. 50] of integer; d. Var X: array[1..50] of real;
Câu 5: Câu lệnh Pascal nào sau đây là không hợp lệ?
a. For i:=1 to 15 do x: = x+2; b. While ( n mod I <>0 ) do i:=i+1;
c. A: array[1..10] of real; d. For i:=1 to 10 do begin tong:= tong+i;
Câu 6: Vòng lặp While .. do là vòng lặp:
a. Biết trước số lần lặp b. Chưa biết số lần lặp
c. Biết trước số lần lặp nhưng nhỏ hơn 50 lần d.Có số lần lặp không quá 1000 lần
II. THỰC HÀNH: (7Đ)
Câu 1: ( 3đ) Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính và in ra màn hình N!
Câu 2: (4 đ) Viết chương trình nhập một mảng n số nguyên. In ra màn hình phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.

TRƯỜNG THCS ……………………..
Tên HS: Lớp: 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20….. – 20…..
Môn: Tin Học 8 – Thời gian: 45 phút – Ngày thi: ......./......./ 2017
ĐIỂM
Điểm ghi bằng chữ
.................................................
Giám khảo ký, ghi rõ họ tên
..................................................
Tên, chữ kí giám thị
GT1:...................................
GT2:...................................

ĐỀ 2:
I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ)
Thí sinh chọn và ghi câu trả lời đúng nhất vào ô:
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6

Đáp ánCâu 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là không hợp lệ?
a. While x>5 do x = x + 1; b. While x<5 do x:=x+2;
c. While x>0 do x:= x – 2; d. While x=10 do x:=x+3;
Câu 1: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?
a. For i:=100 to 1 do write(‘Tin hoc’); b. For i:=1.5 to 10.5 do s:=s+1;
c. For i:1 to 10 do writeln(‘HKII’); d. For i:=1 to 15 do writeln(‘Lop 8’);
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến X bằng bao nhiêu? X:=0; For i:=1 to 10 do If ( i mod 2 = 0) then X:=X + I;
a. X=18 b. X =
 
Gửi ý kiến