Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết bài số 1 (TN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 12h:33' 08-10-2017
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 382
Số lượt thích: 1 người (Be Nong Minh Diep)

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hóa Học 11
Thời gian làm bài: 45 phútMã đề thi 132

Họ, tên:..................................................................... Lớp: .............................

Câu 1: Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 2: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có hiện tượng:
A. xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan dần. B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
C. xuất hiện kết tủa màu xanh. D. xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó không tan.
Câu 3: Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:
A. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3. B. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.
C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4. D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3.
Câu 4: Cho phản ứng sau: . Vậy X, Y lần lượt là:
A. KBr, FeBr3. B. K2SO4, Fe2(SO4)3. C. KCl, FeCl3. D. KOH, Fe(OH)3.
Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Ba(OH)2. B. HClO4. C. Na2SO4. D. HCl.
Câu 6: Trộn 400 ml dung dịch A chứa HNO3 0,5M và HCl 0,125M với 100 ml dung dịch B chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thì dung dịch C thu được có pH là:
A. 1 B. 2 C. 13 D. 7
Câu 7: Một dung dịch chứa: 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42–. Tổng khối lượng muối trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,01 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,05 và 0,01. D. 0,02 và 0,05.
Câu 8: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?
A. H2S, H2SO3, H2SO4. B. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.
C. H2S, CH3COOH, HClO. D. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.
Câu 9: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol KOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 5. B. a : b > 1 : 4. C. a : b < 1 : 4. D. a : b = 1 : 4.
Câu 10: Đặc điểm phân li Zn(OH)2 trong nước là
A. theo kiểu bazơ. B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.
C. theo kiểu axit. D. vì là bazơ yếu nên không phân li.
Câu 11: Dung dịch A chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam ion Cl-và m gam ion SO42–. Số gam muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch A là:
A. 1,19gam. B. 1,185gam. C. 1,2gam. D. 1,158gam.
Câu 12: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết
A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.
Câu 13: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] = 0,10M. B. [H+] > [NO3-]. C. [H+] < [NO3-]. D. [H+] < 0,10M.
Câu 14: Cho các hiđroxit sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2,
No_avatarf

Đây là chương trình cơ bản hay nâng cao vậy ạ ?

No_avatar

Chuong trinh co ban. Nhung cung hoi kho

 
Gửi ý kiến