Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Qui chế hoạt động Công Đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:09' 09-10-2017
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ TX AYUNPA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS NGUYỄN HUỆ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: …/QC-CĐCS                              Ayun Pa, ngày 10  tháng 10 năm 2017
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
NHIỆM KỲ: 2017-2022
 
- Căn cứ Luật Công đoàn được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1990;
- Căn cứ Điều lệ và Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn  trường THCS Nguyễn Huệ quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH  như sau:
 
CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH
 
Điều 1. Nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở:
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức.
2. Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn trường, Liên đoàn Lao động Thị xã và  công đoàn cấp trên đến đoàn viên.
3. Tổ chức và động viên phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị; chăm lo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
4. Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động phong trào văn nghê, thể dục thể thao trong đơn vị.
5. Quyết định công nhận Ban thanh tra nhân dân và chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động
6. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách hiện hành liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh theo Pháp luật.
7. Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở cho LĐLD Thị xã
8. Quản lý tài chính và tài sản của công đoàn cơ sở theo đúng quy định hiện hành của tài chính.
9. Nghiên cứu, tham gia giải quyết với chính quyền về đơn khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động của Công đoàn.
 
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT và các ủy viên.
* Chủ tịch Công đoàn : Đ/c Nguyễn Thị Hoa
1. Chịu trách nhiệm về phong trào và hoạt động của công đoàn cơ sở, điều hành mọi công việc của Ban chấp hành Công đoàn.
2. Nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của công đoàn cấp trên  để xây dựng chương trình công tác của BCH cho phù hợp với đặc điểm tình hình của phong trào cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị.
3. Thay mặt BCH tạo mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo trường và các tổ chuyên môn của đơn vị  trong việc tổ chức các hoạt động phối hợp có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên, công nhân viên .
4. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của BCH, thực hiện thời gian sinh hoạt của BCH và CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
5. Chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Công đoàn cơ sở.
6. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về phong trào cán bộ, giáo viên, công nhân viên cho cấp trên.
7. Chủ tài khoản của Công đoàn cơ sở, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, thi đua khen thưởng, tuyên giáo.
8. Thay mặt BCH tham gia họp với lãnh đạo nhà trường trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học.
* Phó Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Diễm
1. Thay mặt chủ tịch giải quyết các công việc theo sự ủy quyền khi Chủ tịch vắng mặt.
2. Trưởng ban nữ công
3. Trực tiếp phụ trách công tác các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.
* Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: Đ/c Lương Nguyễn Bích Chi
1. Giám sát doàn viên việc thực hiện Điều lệ Công đoàn.
2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thu – chi tài chính của công đoàn.
3. Giúp ban chấp hành giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.
* Ủy viên Ban chấp hành:
1
 
Gửi ý kiến