Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Qui chế chi tiêu nội bộ của Công Đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:12' 09-10-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ THỊ XÃ AYUN PA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …. /QC-CĐCS Ayun pa, ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ
THU CHI NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ: 2017 – 2022
- Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn cơ sở.
- Căn cứ Hướng dẫn số 258 ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn.
- Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn”.
- Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn”.
- Căn cứ quy định về chế độ phụ cấp Cán bộ Công đoàn theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cở sở Nguyễn Huệ ngày  07/10/2017
- Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở  Nguyễn Huệ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS như sau:
I. NGUỒN THU:
1. Thu kinh phí: Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn,và Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “ Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn”.
- Mức thu bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% số thu kinh phí công đoàn.
2. Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 258/TLĐ ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.
- Công đoàn cơ sở trực tiếp thu với mức đóng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, trong đó Công đoàn cơ sở được sử dụng 60%
- Hình thức thu qua lương hàng tháng bằng chuyển khoản có xác nhận của kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.
3. Thu khác: Nguồn thu khác theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn, bao gồm:
- Thu từ tiền lãi từ quỹ hổ trợ và tham quan.
II. NỘI DUNG CHI:
CĐCS được sử dụng 65% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí và 100% số thu khác của đơn vị, phân bổ cho các mục chi như sau:
MỤC CHI
TỶ LỆ PHÂN BỔ


Hướng dẫn
Lưu ý

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách.
30%
Tỷ lệ này là tối đa

2. Chi quản lý hành chính.
10%


3. Chi hoạt động phong trào, hỗ trợ du lịch, trợ cấp khó khăn cán bộ, đoàn viên.
60%


1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách (30%):
- Đối tượng : Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS kiêm nhiệm; UV BCH, UV UBKT, Tổ trưởng công đoàn.
- Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng x tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu kinh phí công đoàn.
- Hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm hàng tháng: tối đa 30% trên tổng số thu kinh phí, đoàn phí được để lại cho CĐCS sử dụng, mức tính mức phụ cấp theo quyết định 1439/QĐ- TLĐ ngày 14/12/2011, bao gồm:
+ Phụ cấp kiêm nhiệm: Chủ tịch và Phó chủ tịch CĐCS kiêm nhiệm.
+ Phụ cấp trách nhiệm: UV BCH, UV UBKT, Tổ trưởng công đoàn.
* Lưu ý:
- CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp công đoàn cho phù hợp.
 
Gửi ý kiến