Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG SỔ ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GDĐT
Người gửi: Đặng Văn Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:03' 11-10-2017
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1540/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn sử dụng sổ điện tử trong trường trung học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2017


Kính gửi:


- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.


Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Công văn số 6756/BGDĐT-VP ngày 11/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sổ gọi tên, ghi điểm trong nhà trường;
Căn cứ Chỉ thị năm học; các Công văn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La hướng dẫn việc sử dụng sổ điện tử trong các trường trung học từ năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong trường trung học; đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý giáo dục.
2. Tăng cường điện tử hóa hoạt động quản lý từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, kinh phí cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý giáo dục.
3. Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý trong trường học (quản lý học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất...) theo hình thức trực tuyến. Phần mềm phải có chức năng quản lý và in ra được sổ điện tử đảm bảo đúng nội dung, đúng mẫu theo quy định. Chính thức đưa vào sử dụng sổ điện tử thay cho sổ giấy thông thường ở những nơi đã có phần mềm quản lý.
4. Đến năm 2020, tất cả các trường trung học trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý trường học; sử dụng hồ sơ quản lý chuyên môn in ra từ phần mềm theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.
5. Các cấp quản lý giáo dục từng bước sử dụng phần mềm quản lý trường học trong việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá, thống kê, tổng hợp báo cáo.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Năm học 2017-2018: 100% trường học sử dụng phần mềm quản lý trường học trong quản lý thông tin, quản lý chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh. Cho phép các đơn vị đã đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng hồ sơ quản lý chuyên môn in ra từ phần mềm theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.
Các nhà trường rà soát lại đường truyền mạng phục vụ cho phần mềm quản lý trường học. Đề xuất nhà mạng hỗ trợ triển khai miễn phí; hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng phần mềm.
- Từ năm học 2018-2019: 100% trường học sử dụng hồ sơ quản lý chuyên môn in ra từ phần mềm theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.
2. Đối với các Phòng giáo dục và đào tạo
- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý có đủ điều kiện về cơ sở vật chất sử dụng phần mềm quản lý trường học trong quản lý thông tin, quản lý chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh.
- Rà soát lại các trường chưa đảm bảo đường truyền mạng phục vụ cho phần mềm. Thực hiện đề xuất nhà mạng hỗ trợ triển khai miễn phí; hỗ trợ tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng phần mềm cho các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình sử dụng phần mềm quản lý trường học cho các trường trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo đến năm học 2020-2021, có 100% trường trung học cơ sở trên địa bàn sử dụng hồ sơ quản lý chuyên môn in ra từ phần mềm theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.
III. MỘT
 
Gửi ý kiến