Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KÊ HOẠCH BDTX 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nga
Ngày gửi: 14h:36' 11-10-2017
Dung lượng: 196.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 02 /KH-BDTX

SơnTân , ngày 15 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ hướng dẫn Công văn số 1216/BC-SGDĐT ngày 23/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 1255/SGDĐT-GDTX-CN ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp học số 218/GDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn;
Căn cứ Kê hoạch số 214/KH-GDĐT ngày 31/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2017 – 2018;
Trường Tiểu học Sơn Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị năm học 2017 – 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để cập nhật kiến thức về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật thời sự về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội tình hình quốc tế, trong nước và của địa phương đặc biệt là những đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo. Cập nhật và nắm bắt các nội quy, quy chế của ngành. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên nhà trường.
3. Quá trình, kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên là cơ sở để đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, phương pháp hoạt động đáp ứng với yêu cầu của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
1. Kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học Tiểu học:
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/CBQL, giáo viên.
b. Nội dung:
- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Chuyên đề: Âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Hà Tĩnh.
- Tình hình thời sự quốc tế khu vực trong thời gian gần đây.
- Chuyên đề: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.
- Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực trạng, kỹ năng, nghiệp vụ và giải pháp trong thời gian tới.
- Quán triệt Chỉ thị 2699/CT- BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018; Quyết định 2186/QĐ- UBND ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Văn bản số 1216/BC-SGDĐT ngày 23/ 8 /2017 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018.
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-
 
Gửi ý kiến