Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra giữa kỳ 1 lop3 hay và chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Bích Nhật
Ngày gửi: 14h:35' 17-10-2017
Dung lượng: 100.3 KB
Số lượt tải: 1443
Số lượt thích: 0 người

WRITTEN TEST

Full name:…………………………
Class: 3


Question 1:Listen and number (2 points)
/
/
/
/

 b. c. d.
Question 2. Circle the correct answer (1 point)
1. Hello, my ………………… is Linda.
A. name B. is C. I am
2. What is ………………. name?
A. you B. my C. your
3. How do you …………………. your name? A. what B. is C. spell
4. …………………. that Phong? - Yes, it is. A. Who B. is C. are .
5. Sit ………… ,please. A up B. down c. at.
6. ………………. are you? I’m ……………. nine years old . a.How b. How old c . What
7/ I’m fine , ……………. A thank thanks you C thanks
8/ They are my …………….. A. friend B. friends
9/ Linda is my …………….. A. friend B . friends
10/ ………….. ,it is . A No B. Yes
Question 3: Circle the odd one out:
1. A. Peter B. name C. Mai D. Mary
2. A. hi B. hello C. spell D. good morning
3. A. that B. what C. who D. how
4. A. he B. she C. you D. my
Question 4: Read and match
Example 0. How old are you?
a. My name’s Linda

1. Hello. I’m Mai
b. My name’s Quan. Nice to meet you too.

2. What’s your name?
c. It’s Miss Hien

3. My name’s Linda. Nice to meet you.
d. I’m ten years old

4. Who’s that?
e. Hi, Mai. I’m Peter.

Answers: 0 - d, 1 - ….., 2 - ……, 3 - ……, 4 - ……
Question 5: Reoder the words to make a meaningful sentences .
1. friend. / This / my / is / new
- ……………………………………………………………………………
2. thank / I / you. / am / fine / ,
- ……………………………………………………………………………
3. that / Nam / Is / ?
- ……………………………………………………………………………
4. Peter / are / They / Linda / and
- ……………………………………………………………………………
Question 6: Read and match:
Who’s

Are you?

It’s

years old.

How old

That?

I’m six

Miss Hien.

Question 7:Match the sentences:
Who’s that?

Yes, it is.

How old are you?

It’s Mr. Loc.

Is that Mai?

She’s eight years old.

How old is Mai?

I’m eight years old.

Question 8 : Put the words in order. Then read aloud:
That/ Mai./ is
You ? / old/ how/ are
nine/ old./ I’m/ years
Mai ? / how/ is/ old
Question 9: Read and complete: ( Old, that, no, are )
A: Is that Linda?
B: (1) ..................................... , it isn’t.
A: Who’s (2) ..................................... ?
B: It’s Mary.
A: How old (3) ..................................... you?
B: I’m ten years (4) ..................................... .

No_avatarf

minh muon hoc them nhieu tu tieng nhat lan tieng anh va muon tim ban thanKhócCau màyCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến