Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi toán lớp 6 hk1 tp tam kỳ 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ chí quốc
Ngày gửi: 21h:00' 16-11-2017
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 612
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Môn : Toán – Lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài: (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)
Câu 1:Cho tập hợp M
4;5;6;7, cách viết nào sau đây đúng?
A.
4∈𝑀 B. 5∉𝑀 C.
5;6⊂𝑀 D. 6 ⊃𝑀
Câu 2.Bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là:
A. 12 B. 24 C. 4 D. 6
Câu 3. Tổng 15+21 chia hết cho số nào sau đây?
A. 2 B. 3 C. 5 D. Cả 2 và 3
Câu 4. Kết quả của phép tính 35:32bằng:
A. 37 B. 33 C. 32 D. 63
Câu 5. Số nào sau đây là số nguyên tố ?
A. 18 B. 25 C. 31 D. 49
Câu 6. Phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố ta có kết quả là:
A. 2.12 B. 3.8 C.
2
𝟑
3
2
D.
2
𝟑.3
Câu 7. Kết quả của phép tính ( - 16) +17 bằng:
A. 1 B. 2 C. – 2 D. 4032
Câu 8. Sắp xếp các số nguyên 1; - 2; 3; - 4 theo thứ tự tăng dần ta được dãy số nào sau đây ?
A. 1;-2;3;-4 B. -4;-2;1;3 C.-2;-4;1;3 D.1;3;-2;-4
Câu 9. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=6cm; OB=3cm, ý nào đúng?
A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B B. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
C. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B D. Cả 3 ý trên đều sai
Câu 10. Cho E là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm, độ dài đoạn EB bằng:
A. 12 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm
B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện tính
a. 39.16+39.84 – 2016
c. (- 216 ) +(-217)

b. 5. 42 – (24.7:23)
d. |-216| +(-217)

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:
a. 15.x – 204 = 2017: 2016
b. x – 1009 = (1+3+5+…..+2015) – (2+4+6+…..+2016)
Bài 3: (2,0 điểm)
Cho hai số: x=72; y=180
a. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
b. Tìm ƯCLN (x,y)
c. Tìm các bội chung của x và y có 3 chữ số ?
Bài 4 : (2,0 điểm)
Trên tia Ox lấy 2 điểm E và F sao cho OE = 9 cm ; OF = 3 cm.
a. Trong ba điểm O ; E ; F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Giải thích vì sao ?
b. Tính độ dài đoạn thẳng FE ?
c. Gọi D là trung điểm FE, chứng tỏ rằng F là trung điểm OD.
No_avatar

daybyda

 
Gửi ý kiến