Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTHKI Tin 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Huấn
Ngày gửi: 15h:31' 07-12-2017
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 333
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN

KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 8
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút


Đề bài
Phần I/ Trắc nghiệm: (4 điểm).
Khoanh tròn chữ cái đầu tiên trước mỗi câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A. 9baitap B. tu giac C. baitap9 D. bai tap
Câu 2. Trong cấu trúc chương trình Pascal, phần nào là phần bắt buộc phải có?
A. Phần tiêu đề chương trình B. Phần thân chương trình
C. Phần khai báo thư viện D. Phần khai báo biến.
Câu 3. Hãy chọn khai báo đúng trong các khai báo sau đây:
A. const x = y = 5; B. Var y: real;
C. Const m: integer; D. Cosnt n=8;
Câu 4. Giả sử B được khai báo là biến với dữ liệu số nguyên, Y là biến có kiểu dữ liệu kí tự phép gán nào sau đây hợp lệ?
A. Y = “Tin hoc” B. Y:= “6789”;
C. B:= 2009; C. B:= “ Anh van”;
Câu 5. Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây?
A. Ngôn ngữ tự nhiên B. Ngôn ngữ lập trình
C. Ngôn ngữ máy D. Tất cả các ngôn ngữ nói trên

Câu 6. Những từ nào sau đây là từ khoá?
A. Begin, Uses, End, Thong bao B. Program, Begin, Uses
C. Var, Const D. Program, Begin, Uses, Var, Const
Câu 7. Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm
A. Xác định bài toán; viết chương trình; xây dựng thuật toán.
B. Xác định bài toán; viết chương trình.
C. Xây dựng thuật toán; viết chương trình.
D. Xác định bài toán; xây dựng thuật toán và viết chương trình.
Câu 8. Trong Pascal câu lệnh Read hoặc Readln được dùng để
A. In dữ liệu ra màn hình B. Đọc dữ liệu vào từ bàn phím
C. Khai báo biến D. Khai báo hằng
Câu 9. Trong Pascal câu lệnh Writeln hoặc Write được dùng để:
A. In dữ liệu ra màn hình B. Đọc dữ liệu vào từ bàn phím
C. Khai báo biến D. Khai báo hằng
Câu 10. Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là
If < điều kiện > then < câu lệnh 1> Else ;
If < điều kiện > then < câu lệnh>;
If < điều kiện > then < câu lệnh 1>,;
If <điều kiện >, < câu lệnh1> else ;
Phần II/ Tự luận 6 điểm
Câu 1. (3 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập vào một số a . Sau đó, hiển thị số a lên màn hình?
Câu 2. (3 điểm)
Viết chương trình cho phép nhập vào hai số a,b. Sau đó, tính tổng hai số a và b. hiển thị kết quả C lên màn hình . (g/s : a+b = c)-----------------------------Hết---------------------------PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG THCS XÃ NẬM CẦN

KIỂM TRA HẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học 9
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu
Nội dung
Điểm

Trắc nghiệm

1
(4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4


Đáp án
C
B
B
C
C
D
D
B
A
AĐiểm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4


B. Tự luận

3
(3 điểm)
Program cau1;
Uses crt;
Var a:interger;
{khai báo đúng được 1 điểm}
Begin
Clrscr;
Write(‘nhap vao so ap);
Read(a);
{hiển thị được lệnh yêu cầu nhập số a -1 điểm}
Writeln(‘so vua nhap la’,a
 
Gửi ý kiến