Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

On tap ly thuyết chương II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Xuân Lợi
Ngày gửi: 17h:09' 07-12-2017
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG II

Câu 1: Khi cho kim loại phản ứng với dung dịch HNO3, hợp chất nào sau đây không được tạo ra :
A. NH3 B. N2O C. N2O5 D. NO2
Câu 2: Axit phot phoric phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây
A. NaOH, MgO, NaCl, Cu B. KOH, FeO, Na2SO4, Ag
C. Ca(OH)2, Fe2O3, CaCO3, Mg D. Ba(OH)2, ZnO, NaNO3, Au
Câu 3: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là:
A. KH2PO4 và K3PO4. B. K3PO4 và KOH.
C. KH2PO4 và K2HPO4 D. KH2PO4 và H3PO4.
Câu 4: Quá trình nào sau đây thường được dùng để sản xuất axit HNO3 trong công nghiệp
A. N2⟶ NH3⟶ NO ⟶ NO2⟶ HNO3 B. N2O5⟶ HNO3
C. N2⟶ NO ⟶ NO2⟶HNO3 D. KNO3⟶ HNO3
Câu 5: Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua:
A. Mg3(PO4)2 B. Mg(PO3)2
C. Mg3P2 D. Mg2P2O7
Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều gồm các muối amoni:
A. NH4Cl,(NH4)2SO4,NH4NO3 B.(NH4)2SO4,CaCO3,NH4NO3
C.NH4Cl,AlCl3,NH4NO3 D.NH4NO3,CuCl2,NH4NO2
Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí amoniac điều chế được thường có lẫn hơi nước. Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí amoniac:
A.CaO B.CuO
C.H2SO4 D.HCl
Câu 8: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là
A. LiN3 và Al3N B. Li3N và AlN
C. Li2N3 và Al2N3 D. Li3N2 và Al3N2
Câu 9: Để phát hiện đơn giản bình đựng NH3 trong số 5 bình đựng 5 khí riêng biệt: N2; O2; NH3; Cl2 và CO2 ta dùng:
A. giấy quỳ tím ẩm B. dung dịch Ca(OH)2
C. dung dịch H2SO4 D. nước brom
Câu 10: Số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion được xếp theo thứ tự tăng dần như sau:
A.NO, N2O, NH3, NO3- B.NH4+, N2, N2O, NO, NO2, NO3-
C.NH3, N2, NO2, NO,NO3- D.NH3, NO, N2O, NO2, N2O5
Câu 11: Cho HNO3 đặc, nguội phản ứng hoàn toàn với 10 g hỗn hợp sắt và đồng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được 2,24 lít khí duy nhất ở đktc. Phần trăm khối lượng sắt trong hỗn hợp là:
A. 32 % B. 64% C. 36 % D. 68 %
Câu 12: Nung m gam Cu(NO3)2 sau thời gian thì dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 0,54g so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là
A. 1,88g B. 0,47g C. 9,4g D. 0,94g
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3
B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK
C. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+)
D. Amophot là hỗn hợp cácmuối (NH4)2HPO4 và KNO3
Câu 15: Các phương trình nhiệt phân muối nitrat sau, phương trình nào không đúng?
A.KNO3KNO2
1
2
O2.
B.AgNO3AgO+NO2
1
2
O2.
C.Mg(NO3)2MgO+2NO2
1
2
O2.
D.2Fe(NO3)2Fe2O3+4NO2
1
2
O2
Câu 16: Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:
A. Nguyên tử nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.
C. Trong phân tử N2 , mỗi nguyên tử N còn một cặp electron chưa tham gia liên kết.
D. Trong phân tử N2 , giữa hai nguyên tử có liên kết ba rất bền.
Câu 17:Chọn hệ số cân bằng tương ứng cho từng chất trong phản ứng sau:
FeO + HNO3
 
Gửi ý kiến