Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hoc ky 2(let's go 1b)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Gia Bao (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:10' 10-08-2009
Dung lượng: 293.0 KB
Số lượt tải: 1977
Số lượt thích: 1 người (Trần Tan)
PHIếU KIểM TRA ĐịNH Kỳ LầN II NĂM HọC 2008-2009
Môn Tiếng Anh-Lớp 4 (Let’s go 1B )
Thời gian :40 phút (Không kể thời gian giao đề )
Bài 1(2 điểm): Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng:
1. Do you like spiders ? No, I……….
A.am not B.do not C.can not D.do
2. How many…………. Are there?
A.a flower B.flower C.flowers D.the flower
3. I like red. What about you?
A. Yes,I like red. B. I like red ,too. C. I like milk. D. I can swim.
4. I’m …… I want rice and chicken.
A. ok B. fine C. thirsty D. hungry
Bài 2 (2 điểm): Em hãy dùng tranh để hoàn thành các câu sau :
1.What do you want?
I want…………………. 2. How’s the weather?

It’s ……………………….
3.I like………………..and…………………..…
She can…………………………………. . 
Bài 3 (2 điểm): Hoàn thành bài hội thoại sử dụng các từ cho sẵn:
favorite like about is
A: What’s your (1)……………………….color?
B: It (2)…………..red. What (3)………………..you?
A: I (4)…………………blue.
Bài 4 (1 điểm): Em hãy viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:
…………………………………………………………………?
I like birds.
2……………………………………………………………………?
No, it can’t swim
Bài 5(1 điểm): Mỗi câu sau có một lỗi sai ,em hãy sửa lại cho đúng.
It’s a ruler long.
…………………………………………………………………..
The bat is on the bag.

………………………………………………………………..

Bài 6(2 điểm): Nối câu với tranh cho thích hợp.

a.  1. It’s sunny.

b.  2. I’m seven years old.

c.  3. Buy an apple.

 4. There are five pencils.
Avatar

ngan qua

Bối rối

 
Gửi ý kiến